393. Císař Rudolf II. nařizuje Kutnohorským, aby v příčině uvažování práv horních vyslané své dne 11. prosince do Prahy odeslali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 22. října. — Opis souč. v městsk. arch. Kutnoh.

Rudolf Druhý etc. Poctiví, věrní naši milí!

Poněvadž osoby sněmem k uvažování práv horních volené, podle jistého vám prvé vědomého odkladu, zase k neděli po sv. Mikuláši [11. prosince] nejprve příští obsílati ráčíme: protož i vám milostivě poroučíme, abyste na týž den tolikéž z prostředku svého sem vypravili, jinače nečiníc. Na tom milostivu a jistu vuoli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po sv. Lukáši, evangelistu Páně, léta osmdesátého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP