394. Nejvyšší úředníci zemští na místě všech tří stavův království Českého Janovi Libenickému z Vrchovišt,.že jeho vedle Vilíma Oprštorfa z Dubu k řízení a opatrování statkův po někdy Jiříkovi Voděradském zůstalých ustanovili, i nařizují mu, aby k uvázání se těch statkův stavům a zemi k ruce v určitý čas a místo najíti se dal.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 27. října. — Malé desky zemské, č. 128, fol. L. 8.

Urozený a statečný příteli náš milý! Jakož podle narovnání našeho s nejjasnějším knížetem a pánem, panem Rudolfem Druhým, voleným Římským císařem, Uherským, Českým etc. králem etc. , jakožto králem Českým, a pánem naším nejmilostivějším, uvazování v statky po někdy Jiříkovi Voděradském pozůstalé JCMti a stavuom a zemi k ruce v outerý nejprve příští tím raněji, jakž pak komisař od nás k tomu nařízený v pondělí na noc dle sobě daného poručení u vás se ohlásí, konati se začne, a takové uvázání bez osob rozšafných, kteréž by takové statky v opatrování své až do dalšího JMti a stavův nařízení přijaly, dobře vykonáno býti nemůže: i poněvadž ti statkové nedaleko Hory Kutny na větším díle leží, k takových statkuov řízení, spravování a opatrování vás na místě stavuov a země sme nařídili, jako i JMCská urozeného pána, pana Vilíma Oprštorfa z Dubu a Fridštejna, nejvyššího mincmejstra království českého; nepochybujíc o vás, že to k sobě přijmete, a v outerej nejprv příští na Malešov tím raněji najíti se dáte, a toho všeho, co komisaři tu i na jiných statcích po nadepsaném Voděradském pozůstalých říditi budou, přítomni budete a tak opatříte, aby stavuom a zemi při řízení a spravování těch statkuov žádná škoda a zkrácení se nedalo; věci také lepší, což by se koli toho kdekoli našlo, vedle komisaře našeho spečetíte a v tom i v jiném jemu, v čemž by pomoci vaší potřeboval, radni a pomocní buďte. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek u vigiljí svatých Šimona a Judy, apoštolův Páně, léta osmdesátého.

 

Nejvyšší ouředníci zemští, na místě všech tří stavův v království Českém.


Přihlásit/registrovat se do ISP