398. Císař Rudolf Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtu Bryknarovi z Brukštejna, aby svolení jeho k prodeji některých vsí v kraji Čáslavském Janovi Předborskému z Předboře do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 14. listopadu. — Krát. "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. N 19. v král. česk. arch. zemsk

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji slovutnému Janovi Předborskému z Předboře na Studenci, věrnému našemu milému, vsí zápisných v kraji Čáslavském ležících, jmenovitě vsi Lhoty Šimkovy, jinak Divůčkové, vsi Vesce Horní, vsi Vesce Dolní, vsi Kladrub, vsi Štěpanova, vsi Podmoklan, vsi Branišova, vsi Slupne, vsi Lán, vsi Hudce, ve vsi Studenci, což tu zápisného jest, vsi Oudavy s rychtou vejsadní, vsi Stružnice s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, s rybníkem Oudavským vrbinami, lesy, porostlinami, horami, s rybníčky, potůčky, s krčmami, kurmi, s vejci, ospy, s robotami s plným panstvím, žádné vlastnosti sobě, dědicům našim a budoucím, králuom Českým, ani žádným duochovním neb jiným osobám, kterýmž předešle ta vejplata náležela, tudíž dále nepozuostavujíc, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntuov sběhlými, v těch mezech a hranicích, v nichž ty vesnice náleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a z Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho dědičného posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným Janem Předborským v sobotu po přenesení svatého Václava [5. března] tohoto vosmdesátého léta učiněný o tom šíře vysvědčuje. Tak že svrchu jmenované vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné, než dědičné jako jiní dědiční statkové etc. Dán na hradě Pražském v pondělí po sv. Martinu léta etc. vosmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP