400. Rudolf II. nařizuje Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtu Bryknarovi z Brukštejna, aby povolení jeho k prodeji vsi zápisné Pučery v kraji Kouřimském se vším příslušenstvím Zdislavu Myškovi ze Žlunic do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 21. listopadu. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. N 20. v král. česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji Zdislavovi Myškoví ze Žlunic na Polních Macících, věrnému našemu milému, vsi zápisné Pučery řečené v kraji Kouřimském ležící, s krčmou vejsadní, s masným krámem, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, vrbinami, porostlinami sedlskými, s rybníkem pustým, s kurmi, vejci, ospy, s lidmi osedlými i neosedlými neb z těch gruntuov zběhlými, s plným panstvím, žádné vlastnosti sobě, dědicuom našim a budoucím králuom Českým, ani žádným duchovním osobám, kterýmž ta vejplata náležela, tudíž dále nepozuostavujíc, tak jakž jest toho všeho on sám Zdislav Myška po ty časy v držení a užívání byl, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticlch, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště zřízené, s nadepsaným Zdislavem Myškou v pátek po svaté Kedrutě [18. března] tohoto osmdesátého léta učiněná o tom siřeji vysvědčuje. Tak že táž ves Pučery s jejím příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemá slouti a býti zápisná než dědičná etc. Dán na hradě našem Pražském v pondělí den památný obětování blahoslavené panny Marie léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP