401. Písaři, kteří při spisování práv horních službu konali, připomínají prosebně císařskému rychtáři, šepmistrům a radě města Hory Kutny, aby jim zaplaceno bylo.

1580, 21. listopadu. — Orig. v městsk. arch. Kutnoh.

VMt JMCské pane rychtáři, VMt páni šepmistři a páni spoluradní! Od pána Boha všemohoucího VMtem žádáme dobrého zdraví, šťastného spravování a jiného všeho dobrého věrně rádi. Ačkoliv VMtem jakožto vrchnosti této slavné obce a vlasti naší milé z povinnosti a jako práva přirozeného, jakož onen dí Cicero, že pojití našeho na tento svět na díle přátelé sobě, na díle vlast osobuje, jsme zavázáni mnohými službami, nyní i na časy budoucí, k vzdělání obecného dobrého bez všelijakého zření na užitek náš vlastní, ano také i VMem v tom libost učiniti jsouc povinni a k rozkazn VMtí poslušnost zachovati vždycky hotovi; jakož pak i teď nedávno dnův pominulých byvše k práci spisování některých věcí od VMtí potaženi, to jsme rádi s ochotností vykonali, však abychom netoliko ňákého znamení lásky a štědroty VMtí k nám prokázané, jsa VMti, nepochybujem, toho oumyslu dobrého a vůle k nám ji prokázati, pro budoucně hotovost naši k službám VMtem mnohem ochotnější, nemálo ale mnoho vážiti se ukázali a jí užiti s vděčností mohli, ale také abychom (račte odpustiti) v lenosti naší a nevděčnosti mlčením toho ku paměti VMtem přivésti pomíjejíc a toho dobrého užiti nechtíc, od VMtí, majíc na díle připovědíno, stiháni nebyli, protož VMtem připomínáme takovou práci naši předešlou a žádáme s důvěrností (ač bylali by v tom vůle a náležitosti uznání VMtí), že ráčíte za touž práci na nás zpomenouti a milost nám učiniti. Pán Bůh všemohoucí ráčí VMtem odplata bejti hojná, kterémuž VMti v moc a ochranu poroučíme a za laskavou odpověď VMtí žádáme.

VMtem k službám věrně hotoví

 

služebníci v spisování práv předešle potažení.In tergo: Skribenti o zaplatu f. 2. ante Catharinae 1580.
Přihlásit/registrovat se do ISP