404. Rudolf II. Jaroslavovi Bořitovi z Martinic a Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby Václavu Plesoví Heřmanskému z Sloupna prodané dvě vesnice zápisné v kraji Čáslavském, totiž Horní a Dolní Bučice, do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 6. prosince. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82" č. 46 f. N. 22 v král. česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, statečnému Václavovi Plesovi Heřmanskému z Sloupna na Stolanech, radě naší a věrnému milému, dvě vesnice naše zápisné, totiž Horní a Dolní Bučice v kraji Čáslavském ležící, s dvory kmetcími, s dědinami, lukami, s platy, ospy, slepicemi, plecemi, robotami a jinými povinnostmi, s lidmi osedlými i neosedíými, aneb z těch gruntuov zběhlými, s podacím kostelním v Dolejších Bučících, s krčmami vejsadními, s řekou, i se vší zvolí a plným panstvím i všelijakým od starodávna příslušenstvím, nic ovšem nevymíňujíc, tak a v témž právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice s jich příslušenstvím záleží, a také tak, jakž registra urburní spečetěná to vše v sobě šíře obsahují a zavírají, a předešlí držitelé toho v držení a užívání byli, za čtyry tisíce jedno sto kop grošuov českých na vejražku dluhu jeho, kterýž při nás jmá, dědičně pustiti a prodati ráčili. Tak a na ten spuosob, kdež jsou jmenované vesnice s jich příslušenstvím někdy byly duochovní a zápisné etc. Dán na hradě našem Pražském v outerej den svatého Mikuláše léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP