406. Některé paměti, kteréž vyslaní Kutnohorští při jednání o nová práva horní v Praze přednésti mají.

1580, 9. prosince. — Orig. v městsk. arch. Kutnoh.

Paměti někderé, kderéž v příčinách při této jízdě o nová práva horní pánům a obci této sloužiti mohou. Fer. 6. p. Nicolai 1580.

I. Dluhy a ouroky na Hrušky vzešlé vobec sama zastávati musí a kverci jiní pokoj mají, a ouřad horní nechce v tom nápomocen bejti.

II. Vobecní místo na Trávníku v rybník uvedené, v zahradu obráceno, a jinej jeho užívá proti majestátu krále Jiřího.

III. Ouřad horní k cupusům dopomáhati nechce, a tudy hory v zvošklivení na díle přicházejí etc.

IV. Stará práva horní zkušená, vedle kterejechž všickni dolové staří jsou snímáni a gveldikováni, v nic obrácena a nová jiná nařízení na škodu hor se vymejšlují.

V. Zvejšení stansové a platové roční při ouředlnících, a skrze to, co by auspejtův JMCské přijíti mohlo, tu mezi ně se rozchází, a hory v vošklivost se dávají, jakoby oužitkův přes náklad vynášeti nemohly.

VI. časem pužitkové JMCské se přehlídají a jinam obracejí, což se při dolu Vlčí hory našlo.

VII. Hory svobodami a privilegiemi musí obdařeny býti, aby kverci volněji na ně pavovati,

m se na hory lidé táhnouti mohli etc. Kníže Arnošt, Fukarové, pán z Eicinku etc.

VIII. Mlejnové někdeří zbytečně svedeni na ublížení města a lidu horního, an huti jinde, kdež prvé bejvaly, dobře se vystavěti mohly, a tak vždy více škod přibývá a málo co užitkův vychází.

IX. Huť Nyfle zbytečně uvedena, kteráž od uhlí, kyzův, dříví etc. nejbližší byla, a na fůrách a jiných nákladích nemálo mohlo sjíti.

X. Budeli se ukazovati, že poručení od vrchnosti měli i komisaři byli, aby se tak stalo: oznámiti, že na zprávu jich to učiněno, a tak oni jsou vinni.

XI. Důl Fraty i jiní někdeří dolové a vortové jsou vodami zapuštěni etc. ; z nichž nemalí užitkové vycházeli a vycházeti mohli.

XII. Nastoupili na počty, že někdeří až posavad se nevyřídili, dáti odpověď: že i oni o dříví a jiné věci svejch poetův nezavřeli a posavad o někderé těžkost mají, jako Jan Podivickej etc.

XIII. Proslejchá se o Kaňku, jakoby jej spustiti chtěli: cožby nemohlo než příčina k velikému pádu těchto hor býti, a tak aby se toho nedopouštělo.

XIV. Budouli chtíti jaké repliky na předešlé mluvení a ukazování dávati a čemu odpírati, toho neslyšeti a v nic se nedávati: poněvadž k tomu obesláni nejsou, než vedle toho chtějí se chovati, a proti těm novým právům, což za potřebné býti uznají, předkládati.

XV. Nemaje ta nová práva stvrzení: vedle nich předce se chovají a soudí, míry táhnou o poctivost soudí etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP