409. Rudolf II. Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtu Bryhnarovi z Brukštejna, aby městu Litoměřicím prodané městečko Chabeřovice, někdy k panství Krupeckému náležející, do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 17. prosince. — Kvat. "Fialový rel. od 1575—82" č. 46 f. N. 24 v král. česk. archivu zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, opatrným purkmistru a konšeluom i vší obci města našeho Litoměřic nad Labem, věrným našim milým, městečko naše Chabeřovice, někdy k panství Krupeckému náležející, se všemi povinnostmi, s podacím kostelním v městečku, s platy stálými i běžnými, s dědinami, robotami všelijakými, kterýmiž vrchnosti své zavázáni byli, s potůčkem skrze městečko a grunty téhož městečka běžícím, s mlejnem, s rybníkem, s lukami a se vším a všelijakým příslušenstvím, jakž jsou toho všeho předešlí držitelé panství Krupeckého v držení a užívání byli, nic ovšem nevymíňujíc, tak a v témž právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž to městečko s jeho příslušenstvím záleží, za pět tisíc dvě stě kop míšeňských dědičně prodati ráčili. Tak a na ten způsob, kdež jest jmenované městečko s jeho příslušenstvím někdy bylo duochovní a zápisné, že již dále na budoucí a věčné časy nemá slouti a býti zápisné ani duochovní, než dědičné, etc. Dán na hradě našem Pražském v sobotu den moudrosti buoží léta etc. osmdesátého.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP