2. Císař Rudolf žádá Vilíma z Rožmberka za dobré zdání, kdy by sněm obecní v království Českém odbýván býti měl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 18. prosince. Orig. v arch. Třeb.

Rudolf Druhý etc. Vysoce urozený, věrný náš milý! Ačkoliv jsme toho oumyslu býti ráčili před dávným časem z království Českého do jiných zemí našich se vypraviti, však pro nedostatek zdraví našeho a že jsou v to i některé jiné příčiny vkročily, to k odložení svému přijíti jest muselo. I uznávajíc my za potřebu obzvláštní býti, aby se sněm obecní v království našem Českém, což by mohlo nejdřívěji býti, držel, ráčili jsme poručiti listy odevřené obyčejné do všech krajův přihotoviti a tebe prvé o tom, nežli by se rozeslaly, k kterému by času nejpříležitěji týž sněm rozepsán a držán býti mohl, s dobrým zdáním tvým, nemohouc s tebou oustní promluvení jíniti, slyšeti chtíti. A protož milostivě žádati ráčíme, že nám ihned dobré zdání tvé bez meškání oznámíš, kdy by takový sněm obecní zde v tomto království českém mohl, jakž svrchu dotčeno, nejpříležitěji, což by s dobrým naším býti mohlo, držán býti; tak abychom po rozepsaném, držaném a zavřením téhož sněmu moci ráčili do jiných zemí našich se také potomně odtud vypraviti. Na tom milostivou vuoli naši císařskou naplníš. Dán na hradě Pražském v neděli po moudrosti boží l. etc. 80.
Přihlásit/registrovat se do ISP