12. Šepmistři a rada Hory Kutné dávají vyslancům svým sněmovním plnou moc, aby o pomoc na vyzdvižení hor l. 1576 sněmem svolenou, vyjednávati, ji vyzdvihnouti a z ní kvitovati mohli.

NA HORÁCH KUTNÁCH. 1581, 13. února. - Orig. v arch. Kutnoh.

My šepmistři a rada i všecka obec na Horách Kutnách známo činíme tímto listem přede všemi, kdežkoli čten anebo čtúcí slyšán bude a zvláště tu kdež náleží: jakož jsme léta pominulého etc. sedmdesátého šestého při sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po neděli Jubilate a zavřín jest v outerý po svatém Kylianu, při JJMtech všech třech stavích království tohoto poníženou žádostí a prosbou svou to obdrželi, že jsou nám na propavování v dolích starých, řečených Hrušky a Višňoví, na cauku Krejfském u nás na Horách Kutnách, pomoci půl druhého tisíce kop grošův českých dáti připověděti ráčili, jakž též sněmovní snesení to v sobě šíře obsahujíce zavírá; kteréžto sumy odvedením jest nám se za příčinami některými až do nynějšího sněmu od JJMtí povztáhlo. Protož na ten čas nemohouce všickni osobně při JJMtech o vydání jí solicitovati a se ohlašovati, vyslali jsme z prostředku našeho Václava Vyzinu z velké rady a Jana Veverína Píseckého z Kranichfeldu z starších obecních, jim tu plnou moc a právo davše a o tom poručivše, aby oni na místě nás všech i svém tolikéž o dotčenou sumu peněz na téhož půl druhého tisíce kop grošův českých pozůstávající při JJMtech paních stavích, na tomto nynějším sněmu shromážděných, solicitovati a se ohlašovati, ji vyzdvihnouti, z ní kvitovati, i to všecko, co by za potřebné nám i sobě býti uznali, na JJMti vznášeti a o to promlouvati mohli a moc měli tak plně a mocně, jako bychom my všickni osobně přítomni jsouce to vše učiniti mohli, a to podle práva k zisku i k ztrátě. Tomu na svědomí a pro lepší jistotu my z počátku psaní šepmistři a rada i všecka obec pečeť naši městskou Hor Kuten k tomuto listu mocnému přitisknuti jsme rozkázali.

Jenž jest dán na týchž Horách Kutnách v pondělí po památce svaté panny Školastiky léta etc. 81.
Přihlásit/registrovat se do ISP