14. Komisaři královští vyjednávají se stavy na sněmu shromážděnými v příčině podání, kteréž byli na předložené jim vznešení královské učinili, aby některé ještě artikule úplněji vyřízeny byly.

Sine dato (1581.) - Opis souč. v arch. Třeboň.

JMt římský císař a uherský, český král etc. pán náš nejmilostivější, ráčil jest milostivě vyrozuměti, jakou jsou JMCské stavové království českého, věrní poddaní milí, na všecky v předložení sněmovním artikule odpověď dali. A předně JMCská omluvu stavuov, věrných poddaných svých milých, že jsou tak dlouho s odpovědí za oznámenými příčinami prodloužili, též že nad nedostatkem zdraví JMCské poddané utrpení mají, milostivě a vděčně přijímati ráčí. A poněvadž jest pak JMCská za příčinou již oznámeného nedostatku při předložení sněmovním, jakž toho starobylý dobrý pořádek ukazuje, osobně býti moci neráčil, to stavuom budoucně k žádné ujmě býti a vztahovati se nemá, a JMCská také toho napotom obvzláštně šetřiti ráčí, aby sněmové těch časův, když se soudové zemští držeti mají, rozpisováni a položeni nebývali, tak aby, vedle ponížené žádosti jich stavuov, spravedlivost lidská průchod svůj míti mohla. Při tom JMCská i s tím dobře spokojen býti ráčí, aby při budoucím sněmu některé osoby některé zemské obecní potřeby přednesly, na kteréž JMCská od osoby své slušnou a náležitou odpověď dáti a pokudž nejvýš možné takovým nedostatkuom jich stavuov milostivě rád spomocti ráčí. Dále jest JMCská z odpovědi stavuov, co se pomoci proti nepříteli Turku svolené dotýče, vyrozuměti ráčil, že JMCské takovou pomoc z domovní berně, tím vším zpuosobem jako předešlého roku svoleno bylo, z upřímné, poddané lásky též svolili, což JMCská i s těmi při tom doloženými výminkami milostivě od nich přijímati, avšak poněvadž terminy k spravení takových pomocí od stavuov poněkud dosti daleko položeny jsou, JMCská je stavy, kterýmž veliká nouze lidu válečného na hranicích Uherských dobře povědomá jest, za to obzvláštně milostivě žádati ráčí, aby se o kratší terminy a pokudž možné je na ty časy jako předešlého roku uložili a se snesli, tak aby se často jmenovanému lidu válečnému tím spíšeji záplata státi mohla. A JMCská toho obzvláštní potřebu býti uznávati ráčí, aby se restanty z předešlých svolených pomocí na těch osobách, kteréž je až posavad nespravily, pokutou sněmem vyměřenou dobývaly, tak aby o nejprve příštím svatém Jiří lidu válečnému jistší záplata se státi mohla. A poněvadž jsou stavové království Českého z spisuov jim od JMCské podaných s dostatkem vyrozuměti mohli, v jakém znamenitém velikém nebezpečenství místa pomezní a hraničila v horních Uhřích postavena jsou, JMCská je stavy, věrné poddané své milé, za to milostivě žádati ráčí, aby z těch peněz, kteréž při času sv. Jiřího nejprve příštího na záplatu lidu válečnému obráceny býti mají, pro uvarování takového velikého nebezpečenství míst hraničných v týchž Horních Uhřích, bez prodlívání jistou sumu nařídili a JMCské odvésti poručili; též také JMCské na vyrážku té sumy, kterúž JMCská lidu válečnému z této strany Dunaje zapůjčiti a je stavy před touto replikou o to napomenuti ráčil, tolikéž něco způsobu válečnému k dobrému dolů vézti dali, a jiným k tomuto království příslušejícím zemím na sobě dobrý příklad ukázali.

A jakož stavové dále oznamují, že tato nynější svolená pomoc v zemi tak dlouho zůstati a ní hýbáno býti nemá, až by to prvé mezi královstvím Českým a zeměmi k němu příslušejícími strany jistého snesení a srovnání, co by jedna každá země, jak mnoho a v kterých hraničných místech platiti měla, na místě postaveno bylo, k kterémužto jednání stavové království Českého osoby z prostředku svého s plnou moci na tomto sněme naříditi chtějí, jakž to vše obšírněji v témž artikuli obsaženo a při tom ztížnost stavuov strany nerovnosti, a proč by se jim stavuom takové snesení za užitečné býti vidělo, doloženo jest: JMCská sám milostivě uznávati ráčí, že takové srovnání stavuov království českého s jinými k němu příslušejícími zeměmi velmi potřebné a platné by bylo, kdyby toliko to ihned nařízeno a na místě postaveno bylo, nejvíce pak pro to, aby jedna každá země věděti mohla, v kterých místech a jak daleko by lidu válečnému na vyměřených jistých místech hraničných platiti měla, a tudíž by tomu velmi souženému chudému lidu válečnému na pomezích v hořejších Uhřích z této strany Dunaje, (kteřížto všickni, jakž dotčeno, u velikém nebezpečenství postaveni jsou) spomoženo býti mohlo. A JMCská také toho milostivého oumyslu býti ráčí na nejprve příštích moravských, lužických a slezských sněmích o vypravení takových komisařův s plnou mocí jednati, kteří by s osobami od stavuov království Českého volenými strany toho artikule jednali a na místě postavili. Avšak poněvadž na ten čas ještě nic jistého se věděti nemuože, zdaliž by se takové srovnání nebo snesení mezi stavy království Českého a zeměmi k němu příslušejícími státi a vykonati mohlo, mohou stavové při sobě zdravě povážiti, kdyby v tom času takového jednání termín k zaplacení přišel a stavové ty peníze, kteréž by před rukama byly, vydati nechtěli, nébrž ty v zemi zachovati chtěli, jaké by znamenité nebezpečenství na hranicích pro neplacení lidu válečnému z toho pojíti mohlo. A protož JMCská jich stavuov milostivě žádati ráčí, kdyby se pak to srovnání nebo snesení mezi stavy tohoto království a zeměmi k němu příslušejícími tak brzy státi nemohlo (k čemuž JMCská od osoby své se přičiniti ráčí), aby proto nicméně při vyjití jednoho každého terminu (o kterýchž by se s stavy sneslo), svolené pomoci na svrchu jmenovaná pomezí a místa hraničná podle jich stavuov samého uznání poslány a obráceny byly. Nicméně také pro zachování dobrého řádu a uvarování všelijakých nevolí a různic, JMCská stavy též milostivě žádati ráčí, aby JMCské se v tom dokonce, co se placení lidu válečnému vedle svolení jich stavuov na týchž hranicích (a nejinám) dotýče, duověrně duověřili. A aby vždy stavové v žádné pochybnosti nebo domnění nebyli, JMCská se dáleji v tom stavuom odvírati ráčí, že JMt té vuole býti neráčí, svolené pomoci z ruk colmistra království Českého vzíti anebo lidu válečnému skrze jiné osoby platiti dáti, nébrž JMt toliko tomu by rád býti ráčil, aby ti nařízení colmistři tohoto království a jiných k němu příslušejících zemí na hranicích, kteréž k království Českému, markrabství Moravskému a knížetství Slezskému přiležejí, a ne jinde podle nařízení JMCské anebo těch jistých osob, kterýmž by o to JMCská na místě svém poručiti ráčil, záplatu lidu válečnému učinili a v tom ve všem JMCskou, kteráž nebezpečenství a veliké potřeby těch hranic nejlepěji povědomá býti ráčí, se poddaně spravovali. Z čehož také i tento užitek puojde, že některé outraty, kteréž na zbytečné osoby jdou, minouti a jinam obráceny býti mohou.

A jakož stavové dáleji JMt za to poníženě prosí, aby se placení sukny na hranicích napotom zastavilo a toliko penězi se platilo: JMCská uznávati ráčí, že by tím způsobem netoliko tomu válečnému způsobu na hranicích z mnohých příčin platnosti přinášelo, ale také JMCské velmi prospěšné bylo, nebo tudy nemalá naděje by byla, že by se při lidu válečném nějaké ulevení obdržeti a tak lepší řád na hranicích při lidu válečném způsoben a nařízen býti mohl; a protož stavové, věrní poddaní, JMCské v tom se duověřiti mohou, že pokudž nejvýš možné placení napotom penězi a ne sukny se státi má. Co se omluvy colmistrův království tohoto dotýče, pokudž by v něčem při JMCské oškliveni a křivě donášeni byli, aby je JMCská milostivě omluvná při sobě míti ráčil: takovú omluvu jejich JMCská milostivě přijímati a při tom zuostavovati a jinače uznávati moci neráčí, než že takové nevole, kteréž jsou mezi nimi a JMti komisaři byly vznikly, toliko z nějakého nedorozumění pojíti musely, což vše napotom dobře opatřeno býti může skrze již oznámený prostředek, pokudž by se stavové v této věci JMCské dobrovolně duověřiti chtěli. A poněvadž se také k počtuom volají, a ty před rukama mají, JMCská za potřebné uznávati ráčí, aby přijímáním takových počtuov dlouho odkládáno nebylo, nébrž což nejspíšeji přijaty byly.

Vedle toho JMCská také stavuov za to žádati ráčí, aby jisté nařízení učinili, aby berní ci zemští JMCské pořádné výtahy, co jest na předešlých dvouletních svolených berní se sešlo a mnoho-li jest do Uher po dvakráte skrze colmistra na záplatu lidu válečnému odesláno, též také co by ještě za nejvyššími berníky a osobami z stavuov takových pomocí pozuostávalo, [sdělali], tak aby JMCská strany budoucí záplaty lidu válečnému, kterouž se pak dlouho prodlévati moci nebude, dáleji, co by za potřebné bylo, naříditi moci ráčil. Co se posudního dotýče, tu JMCská srozumívati ráčí, že stavové na milostivou žádost JMti takové posudní tím vším způsobem jako minulého roku do roka pořád zběhlého jsou svolili, totiž z každého sudu piva pět grošuov bílých, počnouc od svatého Jiří nejprve příštího až zase do svatého Jiří, když se psáti bude léta etc. 82, a že z těch pěti grošuov tři na vychování dvoru JMCské, ostatní pak dva groše na zapravení ourokuov dluhuov JMCské obyvateluom království tohoto obráceny býti mají: což vše JMCská od stavuov milostivě přijímati, avšak poněvadž JMCská při tom tomu srozumívati ráčí, že sobě stavové to pozuostavují a vymieňují, kdy by tak co na těch dvou groších mimo zapravení ourokuov přebíhalo, aby to za stavy pro dobré obecní zemské zuostávati mělo, a protož JMCská jich stavuov za to milostivě žádati ráčí, aby i to, co by tak přebíhati mohlo, JMti svolili; a JMCská k stavuom té konečné naděje býti ráčí, že v tom dobrý řád, aby takové posudní tím správněji a pořádněji vybíráno bylo, tímto sněmem nařídí. A poněvadž jsou nejvyšší berníci strany posudního ode dvou let pořád zběhlých žádné počty nečinili, a JMCská žádnou jistou vědomost míti neráčí, jestli takové svolené posudní v ta místa, jakž sněmem nařízeno bylo, JMCské k dobrému obráceno: protož JMCská pochybovati neráčí, že stavové sami za slušné uznají, aby dotčení nejvyšší berníci pořádný počet z příjmů a vydání jich učinili, tak aby za nimi nic toho, co jsou stavové z upřímné poddané lásky JMti svolili, nezuostávalo, nébrž v náležitá místa obráceno a ve všem spravedlivě zachováno bývalo.

JMCská také tomu vyrozuměti ráčil, že ty uložené sbírky na obilí a jiné některé věci, podle předešlého sněmovního svolení, velmi špatnou sumu jsou vynesly a s jakou velikou obtížností obecního lidu se vybíralo, a ačkoliv jest JMCská té naděje býti ráčil, kdy by toliko v tom dobrý řád nařízen a zachováván byl, že by ty sbírky dosti velikou sumu byly vynesly: ale poněvadž z odpovědi jich stavuov JMt veliké ztížnosti chudého lidu obecního vyrozuměti ráčil, z té příčiny JMCská v tomto artikuli s stavy se milostivě srovnávati a je dále o to zaneprázdňovati neráčí, té milostivé duověrnosti k stavuom jsouce, že tím povolněji se k JMCské strany nahoře znamenaného artikule a i v některých jiných ukáží.

Co se pevnosti Ujvaru dotýče, tomu jest JMCská vyrozuměl, z jakých příčin stavové království Českého na rozmýšlení mají na ten čas nějakou další pomoc na to stavění svoliti: a na to tuto milostivou odpověď stavuom dávati ráčí, že JMCská pominouti neráčí vedle vší možnosti prostředky slušné obrati, aby ty svolené pomoci od jedné i druhé země na již jmenované stavění Ujvaru bez meškání spraveny a obráceny býti mohly; jakž pak JMCská arciknížeti Arnoštovi též bez prodlévání psáti ráčí, aby JMt při nynějším Rakouském sněmu k tomu skutečně se přičinil, aby stavové arciknížetství Rakouského pomoci své, což by jich tak za nimi ještě zuostávati mělo, bez odtahuov spravili a na takové stavení obrátili; vedle toho také JMCská zprávu vzíti ráčí, co při jedné každé zemi k tomuto království příslušející na jich svolení zuostává, aby to též s pilností a což nejspíše vybráno, složeno a na to stavění vynaloženo bylo. A poněvadž pak znamenitý počátek toho stavění učiněn jest, a jestli by se to stále a bytedlně od kamene a cihel dokonati nemělo, jest se obávati, aby to stavení zase dokonce se nesesulo a žádné platnosti nepřineslo, a tak by ten všechen náklad netoliko daremný byl, ale všem jiným hraničným místuom by k veliké škodě se vztahovalo; nebo na té pevnosti těmto zemím a zvláště markrabství Moravskému znamenitě mnoho záleží. A protož JMCská stavy milostivě žádati ráčí, aby k takovému stavení vždy něco, však na ten způsob svolili, jestli by těmi penězi, které by se v jedné každé zemi podle svolení jich zvyupomínaly a tam na to stavení obráceny býti mají, postačiti se nemohlo, aby teprva tato pomoc, kterúž by stavové království Českého svolili, na často jmenované stavení, tak aby dokonáno býti mohlo, obrácena a vynaložena byla, a tudíž by také jiným zemím dobrý příklad dán byl; nebo poněvadž království České, kteréž od těch hranic podále leží, jistou pomoc na to stavení by svolilo, mohly by jiné země tím spíšeji k tomu přivedeny býti, aby též nějakou pomoc k tomu stavení učinily; neb stavové království tohoto znáti mohou, jestli by nepřítel Turek (čehož pane Bože ostříhati rač) této pevnosti tak nevystavené se zmocniti měl, jaká by veliká dokonalá záhuba a nenabytá škoda těmto všem zemím z toho pojíti a nastávati mohla. A JMCská sobě také oblibovati ráčí, pokudž by komisaři z království českého a z jiných k němu příslušejících zemí, o kterýchž se snesou, v nějakém příležitém místě se sjeli, aby podle jiných artikulův i tento strany stavení zámku Ujvaru v rozjímání svém měli, co by tak v této příčině stavům království Uherského pro zprávu oznámeno býti mělo. Přes to prese všecko JMCská se milostivě zakazovati ráčí s nejprvnější příležitostí některé osoby, kteréž se na stavení a pevnosti dobře rozumějí, do Ujvaru vyslati, aby spatřily, jaký jest se začátek té pevnosti učinil, co by v tom na nedostatku býti chtělo a jak by se to vše zase opatřiti mohlo; nicméně i o tom naříditi, aby pořádný počet, co tak až posavad na stavení toho zámku a pevnosti vynaloženo jest, přijat byl, a JMCská stavuom v moc dávati ráčí, pokudž by oni k takové věci tolikéž jisté osoby vypraviti chtěli. A JMCská při tom také na to milostivě pomysleti ráčí, kterak a jakým by způsobem při stavích svaté říše jistá pomoc pro zdržení hranic a pomezí v království Uherském, též také pro vychování dvoru JMCské, obdržena, nicméně také aby se duochodové arcibiskupství Ostřehomského i sice tím způsobem, jakž se posavad stalo, na hranice obraceli. Vedle toho JMCská též vyrozuměti ráčil, jaké jsou nařízení stavové strany restantuov učinili, a že jsou se v tom s JMCskou srovnali; a JMCská je stavy nyníčko toliko za to milostivě žádati ráčí, aby takové nařízení což nejspíše v moc svou vešlo a při tom (jakž svrchu dotčeno) pořádný počet z pomocí svolených přijat, též také partikular nebo výtah z dvouch let etc. 79 a etc. 80 JMCské bez dalšího prodlévání odveden byl.

Co se těch hranic a mezí na panství Krupeckém, item, s knížetem bavorským dotýče: to JMCská při stavuov poníženém dobrém zdání milostivě zuostavovati a na to pomysliti ráčí, aby takové komise a zvláště pak ta bavorská mohla k dobrému vyřízení a na místě postavení beze všech dalších odtahuov předvedena býti. Při tom také JMCská stavy, věrné poddané své milé, žádati milostivě ráčí, poněvadž vedle zpráv a oznámení nařízených komisařův k Bavorským hranicím při falcké mezní komisí některé věci že by nevyřízeny zuostávaly, a toho potřeba ukazuje, aby rovně tehdáž taková věc, když se ta druhá bavorská komisí držeti bude, také spolu předsevzata a k vyřízení svému pro lepší fedruňk té věci na místě postavena byla, a protož aby stavové JMCské k takovému jednání od země plnomocenství dali.

Nicméně také JMCská obzvláštně na to pozor míti ráčí, aby ty dlouho trvající rozepře o hranice a meze mezi královstvím Polským a knížetstvím Slezským též, což nejspíše možné, předsevzaty a na místě postaveny býti mohly.

JMCská také toho vděčen býti ráčí, že se stavové v tom artikuli, co se řádu horního dotýče, aby vedle zavření sněmovního léta etc. 79 některé JMCské horám dobře rozumějící rady spolu s těmi osobami, kteréž by stavové království českého k tomu volili, dvoje práva horní, jedny na Horu Kutnu a druhé na Joachymstál se vztahující sepsaly a k imprimování daly, s JMCskou poníženě srovnávají; poněvadž pak taková věc toliko pro dobré království tohoto a nařízení lepšího řádu i také k vyzdvižení týchž hor se obmýšlí, a JMCské vuole není, aby proti sněmovnímu snesení léta etc. 79 co předsevzíti chtěl aneb předsevzato býti mělo, protož JMCská k stavuom té jisté konečné naděje býti ráčí, že volením osob k této věci meškati nebudou a JMCská též v tom nic sjíti dáti neráčí.

A jakož také stavové, věrní poddaní JMti, v tom artikuli toho dokládají, že by ouřady při horách všemi hodnými osobami osazeny a opatřeny nebyly: JMCská jinač věděti neráčí, než že dotčení ouředníci v službách svých a ouřadech, jim od JMti svěřených, podle [instrukcí a závazkův svých sou se až posavad náležitě a spravedlivě zachovávali; pakli by co jiného a tomu naproti se shledati mohlo a na JMCskou vzneseno bylo, JMCská potomně věděti ráčí, jak náležitým trestáním k nim přikročiti dáti, aby sobě žádný slušně co ztěžovati neměl. A JMCská také proti tomu býti neráčí, jestli že by při horách anebo těch osobách ouřadních jací nedostatkové vyhledati se mohli, aby neměli skrze osoby rozumné od JMCské a stavuov království tohoto k tomu obrané a volené, dle moci jim dané. k nápravě slušně přivedeni, a to vše, co by se k vyzdvižení hor království tohoto prospěšného vyhledati mohlo, obmýšleno a nařízeno býti nemělo, však tak, aby takové od JMCské a stavuov k tomu volené osoby což nejspíše možné spolu se sjely a po bedlivém uvážení té věci o jistou instrukcí, podle kteréž by se v této komisí spravovati a říditi měly, se srovnaly a potomně k vyřízení svému přivedly. A JMCská té milostivé vuole býti ráčí, což od komisařuov k další resolucí JMCské odesláno bude, o tom jisté nařízení učiniti, aby tím prodléváno nebylo, nébrž což nejspíše možné fedrováno a vypraveno bylo. Poněvadž pak na takovou komisí nemalý náklad puojde a tyto všecky časy minulé téměř největší náklad na JMCskou šel, což by nyní v takových velikých nedostatcích JMCské obtížné bylo, protož JMCská stavy milostivě žádati ráčí, poněvadž se v tom nejvíce obecní dobré obmýšlí, že na to dále pomysli, jakým by způsobem JMCská v této věci strany outrat šetřín býti mohl, tak aby JMt nemožno-li docela ale na větším díle strany takového nákladu k takové komisí sanován býti ráčil. Jakž se pak JMCská v tom stavuom milostivě duověřovati ráčí, že tuto věc věděti budou jak slušně a náležitě opatřiti.

Strany některých stavům podaných suplikací: ty JMCská s nejvyššími ouředníky zemskými uvážiti a k stranám se potomně vedle slušnosti spravedlivě ukázati a stavuov za ně učiněných přímluv v skutku užiti dáti a revers obyčejný přihotoviti poručiti ráčí. A JMCská všem stavuom společně a jednomu každému zvláště vší milostí svou obvzláštně milostivě nakloněn býti ráčí.
Přihlásit/registrovat se do ISP