19. Císař Rudolf II. Joachymovi Novohradskému na Buštěhradě, purkrabí Karlštejnskému, a Bernhartovi Hodějovskému z Hodějova, aby na půjčených mu 27.200 kop míš. Jaroslavu Smiřickému z Smiřic zápis na některé dědiny panství královských, Brandejsa a Přerova, do desk zemských vložili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 27. února. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. O. 12 v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urození a stateční, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme se s urozeným Jaroslavem Smiřickým z Smiřic na Kostelci nad Černými lesy, maršálkem dvoru našeho v království českém, věrným milým, strany sumy dvacíti sedmi tisíc a dvou set kop míšeňských, každou kopu po třicíti groších a groš po sedmi penězích bílých, anebo českých, počítajíc, kterúž za námi dekami zemskými na jistých vesnicech a gruntech panství našich Brandejského a Přerovského ujištěnu v sobotu po neděli postní, jenž Reminiscere slove (5. března), léta pominulého osmdesátého jmá, tak narovnati ráčili, že on Jaroslav Smiřický z poddané volnosti a lásky takových dvaceti sedmi tisíc a dvou set kop míšeňských od svatého Jiří nejprve příštího do roka pořád zběhlého, to jest do svatého Jiří když se psáti bude léta etc. osmdesátého druhého, při nás zanechati a ji nevyzdvihovati připověděl, toliko aby[chom] mu na takovou sumu podle obyčeje zemského a formy i pořádku desk zemských zápis na všech a dědinách našich, jmenovitě na vsi Šestajovicích a dvoru poplužním, vsi Horušanech, vsi Vyšehrovicích, vsi Kozovazích, vsi Vikani, vsi Tatcích, vsi Třebestovicích, vsi Bříství a vsi Velence ku panství našim Brandejsskému a Přerovskému náležejících, obnoviti ráčili. I přijímajíce takovou poddanou volnost jeho od něho vděčně, a že jest od ouroku polouletního, který by mu se při tomto svatém Jiří nejprve příštím z té sumy dáti dostal, dobrovolně upustil, takových dvaceti sedm tisíc dvě stě kop míšeňských na výš oznámených dědinách našich znova zapisovati a pojišťovati ráčíme. Protož k takového zápisu a ujištění jménem a na místě našem dekami zemskými učinění a obnovení vás za relatory tímto listem našim obzvláštně nařizujem, milostivě poroučejíce, abyste ke dekám zemským s psaním naším ouředníkuom menším Pražským desk zemských svědčícím došli etc. Dán na hradě našem Pražském v pondělí po neděli postní Oculi léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP