22. Rudolf II. poroučí Zdeňkovi z Vartmberka a Burianovi Trčkovi z Lípy na Světlé nad Sázavou, podkomořímu království Českého, aby smlouvu mezi převorem i vsím konventem kláštera Strahovského a Jakubem Bervekem z Kunvaldu, registrátorem při komoře České, učiněnou, kterouž jmenovaný konvent prodal mu ves Vysoký Oujezdec za 487 kop 30 gr. česk., do desk zemských vložili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 6. března. - Kvat. fial. rel. 1575-82, 6. 46, f. O. 7. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Jakož jsou velebný a ctihodný Matiáš opat, převor a všecken konvent kláštera Strahovského, jinak hory Sión, s slovutným Jakubem Bervekem z Kunvaldu, registrátorem naším při komoře české, věrným milým, smlouvu učinili o ves řečenú Vysoký Oujezdec, k témuž klášteru přináležející, tak že jsou jemu Jakubovi Bervekovi a jeho dědicuom dotčenu ves, s jejím od starodávna příslušenstvím, za čtyry sta vosmdesáte sedm kop třiceti grošuov českých dědičně prodali, jakž táž spečetěná smlouva, kteréž datum léta Páně tisícého pětistého osmdesátého den svaté Lucie (13. prosince), to vše s jistými vejminkami v sobě šíře obsahuje a zavírá. I jsouce za to od obojí strany, totiž těch duochovních nadepsaného kláštera i také jmenovaného Jakuba Berveka, abychom k takové smlouvě naše milostivé povolení dáti ráčili, netoliko poníženě prošeni, ale uznávajíc to také s dobrým a užitečným toho kláštera býti: protož jsme z mocnosti naší královské v Čechách k tomu své milostivé povolení dáti ráčili, a tímto listem naším takovú smlouvu ve všech artikulích, punktích, klauzulích a jejím znění stvrzujíc a schvalujíc poroučeti vám ráčíme etc. Dán na hradě našem Pražském v pondělí po neděli postní Laetare léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP