27. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění dávají plnou moc nejvyšším úředníkům a soudcům zemským, aby v příčině jednání o meze a hranice s okolními zeměmi komisaře voliti a listy mocné pod pečetí zemskou vydati mohli.

1581, 9. března. - Kvat. fial. rel. od 1575 do 82, 6. 46, f. O. 7. v král. česk. arch. zemsk.

Páni JJMti, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. osmdesátého prvního v pondělí po neděli Invocavit, ráčili moc dáti nejvyšším ouředníkuom a soudcím zemským a tímto sněmem dávají, poněvadž na několika místech s některými kórfiršty, knížaty a zeměmi okolními o meze a hranice odporové jsou, aby, když by koli JMCská snesouce se s kterýmkoli kórfirštem, knížetem neb zemí, buď přátelským nebo soudnejm spůsobem vo týž meze jednání míti ráčil, aby nejvyšší úředníci a soudcové zemští, jsouc od JMCské obesláni, což by nejlepšího a nejužitečnějšího strany těch mezí království tomuto bylo, se mohli s JMCskou snésti, komisaře na hranice voliti, listy mocné od země pod pečetí zemskou jim poručiti vydati mohli a moc měli, nejinač než jako by se to všecko na obecním sněme dalo. K kterýmžto listuom mocnejm nejvyšší písař království Českého, když by mu od nejvyšších úředníkuov a soudcuov zemských oznámeno bylo, kolikrátkoli by z strany týchž mezí a hranic potřeba byla, pečeť zemskou přitisknouti má.

Poslové na to byli sou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských Bohuslava Felixa, nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švamberka, nejvyššího sudího království Českého, z pánuov, a Michala Španovskýho z Lysova, nejvyššího písaře království Českého, z vladyk, v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Václava Šturma, místosudího království Českého, Vilíma Vostrovce, místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance etc. ut supra: Vilém z Rožmberka etc. nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic, nejvyšší hofmistr království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat, purkrabě Karlštejnský, Jaroslav z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské dvoru maršálek v království Českém, Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, Ladislav mladší z Lobkovic na Zbiroze a Trenčíně, Adam z Újezdce a z Kunic etc. z pánuov; Burian Trčka z Lípy etc. podkomoří království Českého, Jan Vchynský, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart starší z Hodějova a na Tloskově, Beneš Kdulinec z Vostromíře etc. Jan Kapoun z Svojkova a na Barthoušově, Jindřich Dobřenský z Dobřenic Čáp a na Vale nad Labem, z vladyk; jsouce na to z plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se ve čtvrtek ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP