28. Všichni tři stavové povolení své k tomu dávají, aby Jiřík Pruskovský z Pruskova císařem Maximilianem za věrné služby darovaného mu domu na hradě Pražském užíti mohl.

1581, 9. března. - Kvat. fial. rel. od 1575 do 82, č. 46, f. O. 10. v král. česk. arch. zemsk.

Páni JJMti, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. osmdesátého prvního v pondělí po neděli postní Invocavit, na snažnou žádost Jiříka Pruskovského z Pruskova a na Starém Hradě, JíMti císařové hofmistra, k tomu své povolení dávají: jakož jest týž Jiřík Pruskovský na všecky tři stavy království českého vznesl, že jest jemu někdy, slavné paměti, císař Maximilian, jakožto král český, za jeho věrné a platné služby dům na hradě Pražském ležící k dědictví dědičně dáti a to listem svým císařským stvrditi ráčil, aby téhož domu k dědictví dání od JMCské, slavné paměti, císaře Maximiliana, jakožto krále Českého etc. tak jakž jemu list na to daný svědčí, užiti mohl a užil.

Poslové na to z plného sněmu byli sou při přítomnosti nejvyšších úředníkuov zemských Bohuslava Felixe Hasištejnskýho z Lobkovic na Chomutově, Líčkově a Felixpurku, nejvyššího komorníka království českého, Adama z Švanberka na Přindě a Volši, nejvyššího sudího království českého, z pánuov, a Michala Španovského z Lysova na Pacově, nejvyššího písaře království českého, z vladyk, v přítomnosti úředníkuov Pražských menších desk zemských Viléma Vostrovce z Královic etc. místopísaře království českého, a Bohuslava Mazance z Frimburku a na Slatinanech, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Kosatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Jaroslav z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské dvoru maršálek v království Českém, Jaroslav Libštejnský z Kolovrat na Petršpurce a Rabštejně, JMCské rada a Dolních Luožic landfojt, Adam z Šternberka a na Sedlci, JMCské rada, Krištof mladší z Lobkovic a na Tejně Horšovském, JMCské komorník, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Nalžovech a Karlšperce (sic), purkrabě Karlštejnský, Hertvík Zejdlic z Šenfeldu a na Zvoliněvsi, JMCské rada a hejtman vrchní panství JMCské, Vilém starší z Malovic, nejvyšší berník a colmistr království Českého, Adam Šlibovský z Skřivan a na Šlibovicích, Jindřich Dobřenský z Dobřenic Čáp a na Vale nad Labem; jsouce na to z plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP