29. Rudolf II. Joachymovi Novohradskému a Janovi staršímu Vratislavovi z Mitrovic na Litni, aby Janu Koudelovi z Žitenic dvůr Skovice v kraji Čáslavském, kterýž mu byl císař prodal, do desk zemských vepsán byl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 10. března. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. O. 16. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, slovutnému Janovi Koudelovi z Žitenic na Řečicích, věrnému našemu milému, dědiny naše zápisné, totiž dvuor řečený Skovice v kraji Čáslavském ležící, s dědinami, s lukami, s rybníky i se vším jeho od starodávna příslušenstvím, tak a v témž právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž týž dvuor s jeho příslušenstvím záleží, a on sám posavad v držení a užívání byl, nic ovšem nevymiňujíc, za patnácte set padesáte kop grošuov českých (kteréž na dva terminy, totiž při svatém Jiří nejprve příštím sedm set padesáte kop grošuov českých a při svatém Havle též nejprve příštím vostatních vosm set kop grošuov českých položiti a zaplatiti má), dědičně pustiti a prodati ráčili; tak a na ten spůsob, kdež jest jmenovaný dvuor s jeho příslušenstvím někdy byl duchovní a zápisný, že již dále na budoucí a věčné časy nemá slouti a býti zápisný ani duchovní než dědičný etc. Dán na hradě našem Pražském v pátek po neděli postní Laetare léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP