34. Císař Rudolf II. žádá Vilíma z Rožmberka za dobré zdání, které osoby z království Českého neb markrabství Moravského za komisaře k sněmu do Olomouce a koho za presidenta komory české zvoliti by měl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 31. března. - Orig. v arch. Třeb.

Rudolf Druhý etc. Vysoce urozený, věrný náš milý! Vědětiť milostivě dáváme, že sme z duoležitých, pilných příčin a potřeb našich vlastních i všeho království Českého a zemí k němu příslušejících se dotýkajících sněm obecní v markrabství Moravském v městě našem Olomúci k outerýmu po svatých Filipu a Jakubu apoštolův položiti a rozepsati ráčili. I nevěda My, které bychom tak osoby hodné buď z království českého neb z markrabství Moravského za komisaře naše k sněmu vypraviti jmíti ráčili, protož tebe za to milostivě žádáme, aby na některé osoby, obyvately tohoto království, neb markrabství Moravského s pilností pomyslil a nám o nich tvé dobré zdání, kteréž bychom tak na místě našem slušně za komisaře naříditi a jim věci naše k vyřízení poručiti moci ráčili, bez meškání oznámil. Na tom milostivou vuoli naši císařskou naplníš. A pro lepší zprávu tobě při tom oznamujem, že jsou na předešlém sněmu Moravském tyto osoby komisaři naši byly: urozený Jan mladší z Žerotína na Břeclavi a statečný Jaroš z Zastřízl na Bozkovicích. Dán na hradě našem Pražském v pátek po božím hodu velikonočním léta etc. 81.

Post scriptum. Vedle toho tebe také milostivě žádati ráčíme, aby nám též dobré zdání tvé oznámil, koho bychom za presidenta v komoře naší české ustanoviti a naříditi moci ráčili, neb toho za potřebu nutnú uznáváme, aby to místo což nejspíš dosazeno bylo.
Přihlásit/registrovat se do ISP