55. Rudolf II. nařizuje Ladislavovi staršímu z Lobkovic, nejvyššímu hofmistru království Českého a Hertvikovi Zejdlicovi z Šenfeldu, vrchnímu hejtmanu panství královských v Čechách, aby Janovi Vchynskému ze Vchynic 67.000 kop gr. míš., kteréž mu byl zapůjčil, na panství Chlumeckém v deskách zemských ujistili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 8. srpna. - Zápis český v kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. P. 2. v král. česk. arch. zemsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP