66. Páni a vladyky, nejvyšší úřadníci zemští při soudu zemském shromáždění hejtmanům vojenským na hranicích Uherských proti markrabství Moravskému a knížetství Slezkému a náčelníku jich hejtmanu krajskému Šim. Forgačovi, že na žádost jich, aby lidu válečnému penězi bez suken se platilo, odpověď dáti nemohou, poněvadž v příčině té císařem svolaná komisí o tom se uradí a všechno v dobrý řád uvede.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 11. října. - Desky zemské menší, 128. L. 10.

Urození páni, páni, urození a stateční rytíři, páni přátelé naši milí! Zdraví a ve všem dobrý prospěch přejíc vám věrně na pánu Bohu žádáme. Vedle toho nechceme vás tajiti, že sou žádost tudíž také potřebu vaši, čeho při nás hledáte a zač nás žádáte, vyslaní vaši nám podle náležitosti v známost uvedli, za to nás prosíc, abychom vám odpověď, kterouž byste se v tom ve všem spraviti mohli, dali. I předkem co se žádosti strany záplaty vaší, tak aby se vám penězi bez suken, k tomu také zouplna a bez upouštění některého měsíce zadržalé služby vaše platily, dotýče: nechcem vás toho tajiti, že JMCská, pán náš nejmilostivější, ráčí sem do království Českého, podle sněmu zde, tudíž také v jiných zemích k království tomuto příslušejících držených, nařízené a za komisaře volené osoby obsílati, tak aby zde v přítomnosti JMCské všecko to, což tak na nedostatcích i také v nějakém neřádu až posavad z strany placení na hranicích království Uherského s markrabstvím Moravským a s knížetstvím Slezským se stý kajících bylo, uradily, na místě postavily a v dobrý řád uvedly, aby předkem s dobrým JMCské, tudíž také království tohoto a zemí k němu příslušejících budoucně též hranice řízeny a opatrovány býti mohly. I poněvadž pak my na tento čas před vykonáním a vyřízením té komisí, při čem a na čem to jednání postaveno bude, nevíme, z té příčiny také dokonalou a jistou odpovědí na tento čas vás, pány a přátely naše, po těchto vyslaných v žádosti vaší spraviti nemůžeme; však té naděje do osob našich býti můžete, že předně k JMCské, pánu našemu nejmilostivějšímu, chceme se o to skutečně přimlouvati a k tomu, pokudž na nás záležeti bude, i přičiniti, aby při budoucím placení tak s vámi na místě postaveno bylo, abyste sobě neměli slušně co ztěžovati, nýbrž to mohli poznati, že sme dobrou paměť na žádost vaši, jako své milé pány přátely, měli. Toho sme vás tejna učiniti na ten čas nemohli. Dán na hradě Pražském v středu po sv. Diviši léta etc. 81.

 

Páni a vladyky etc.


Přihlásit/registrovat se do ISP