69. Rudolf II. Jiřímu z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, komorníku, a Bernartu Hodějovskému z Hodějova, aby Bohuslavu Felixovi z Lobkovic a z Hasištejna z manství propuštěný statek Egrberk jako svobodný do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 16. října. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. P. 10 v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci a zvláštní milosti naší císařské, jakožto král Český, na poníženou prosbu urozeného Bohuslava Felixa z Lobkovic a z Hasnštejna, na Líčkově a Chomutově, rady naší a nejvyššího komorníka království Českého, věrného našeho milého, prohlídajíce k dávním, pilným, věrným, stálým, pracným a platným službám, kteréž jest, slavných pamětí, císaři Ferdinandovi a císaři Maximilianovi toho jména Druhému, panu dědu a panu otci našim nejmilejším, i nám k milostivému oblíbení našemu činil a činiti nepřestává, statek manský Egrberk řečený se vším jeho příslušenstvím, což on tu manského v držení jest, jakž posavad ve dekách dvorských zapsaný zůstává, z manství mocí královskú v Čechách pro pustiti ráčili a propouštíme etc. Dán na hradě našem Pražském v pondělí den svatého Havla léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP