78. Rudolf II. Janovi Vchynskému ze Vchynic, purkrabímu Karlštejnskému, aby Vil. Vostrovcovi z Kralovic, místopísaři království Českého, pro jeho věrné služby dům v Starém městě Pražském v Celetné ulici, kterýž již před shořením desk jako zpupné dědictví dskami zemskými se řídil, do desk jako svobodný vepsán byl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 4. prosince. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. P. 19. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Statečný, věrný náš milý! Vědětiť milostivě dáváme, že jsme na poníženou prosbu slovutného Viléma Vostrovce z Královic, místopísaře království Českého, věrného našeho milého, a pro jeho věrné služby, kteréž jest, slavné paměti, císaři Maximilianovi, panu otci našemu nejmilejšímu JL., činil a nám činiti nepřestává, k tomu naše milostivé císařské, jakožto král Český, povolení dáti ráčili: aby ten dům, kterýž jest od Jana Koutského koupil, v Starém městě Pražském v Celetné ulici mezi domem někdy Blažeje Nožičky s jedné a domem Bartoloměje Kopala z Ryfmburku s strany druhé ležící, a kteréhož jest někdy urozený Bohuše Kostka z Postupic v držení býval, a před shořením desk zemských (jakž zprávu míti ráčíme) dekami zemskými království Českého jakožto zpupné dědictví se řídil a zapisoval, jemu Vilímovi Vostrovcovi od nadepsaného Jana Koutského již jmenovanými dekami zemskými zapsán a tak do týchž desk zemských, kdež se jiná dědictví kladou, za zpupné dědictví vložen a vepsán byl. Tobě milostivě poroučejíc, aby relatorem etc. Dán na hradě našem Pražském v pondělí na den svaté Barbory léta etc. vosmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP