79. Rudolf II. Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby Václavu Šturmovi z Hiršfeldu za jeho věrné služby dům v Novém městě Pražském na Široké ulici, od práv městských a povinností osvobozený, do desk zemských jako svobodný zapsati dal.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 4. prosince. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. P. 19. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Statečný, věrný náš milý! Milostivěť věděti dávati ráčíme, že jsme slovutnému Václavovi Šturmovi z Hyršfeldu na Komořanech, místosudímu království Českého, věrnému našemu milému, z mocnosti naší císařské a jakožto král český, na poníženou jeho prosbu, z milosti a pro jeho věrné a dávní služby, kteréž jest císaři Ferdinandovi, panu dědu, a císaři Maximilianovi, panu otci, našim nejmilejším, JLskám, slavným pamětem, činil a nám až posavad činiti nepřestává: dům jeho v Novém městě Pražském na Široké ulici, mezi domem někdy Marka Čapka s jedné a domem Šimona Zeybeta s strany druhé ležící, i s zahradou při něm až na druhou stranu pozadu do ulice řečené Židovská zahrada vybíhající, kdež jest prvé dům Matěje Černého truhláře bejval, a tejž dům od téhož Matěje a druhej od Mikuláše Černého koupil, jejž i zahradu nákladem svým vystavěti a zdělati dal, se vším k tomu příslušenstvím, jakž tejž dům jeho i s zahradou v svých mezech a ohradách záleží, od práva městského a těch všech povinností osvoboditi, za statek pozemský, svobodný a zpupné dědictví vyzdvihnouti a k tomu, aby do desk zemských království Českého, kdež se jiná taková dědictví zapisují, to oboje též zapsáno bylo, povoliti ráčili. Tobě milostivě poroučejíc, aby relatorem etc. Dán na hradě našem Pražském v pondělí na den sv. Barbory léta 81.
Přihlásit/registrovat se do ISP