311. Rudolf II. žádá stavy království Českého za povolení, aby Chodové městu Domažlicím za jistou sumu peněz, kterou od nich vypůjčiti si hodlá, v zástavu dáni byli, a aby pozemky od panství Hradišťského, které otec Žofie Dejmkovy z Dolan Bohuslav Flaišar od císaře za jiné dědiny byl vyměnil, ve dcky zemské vloženy býti mohly.

1585 v lednu. - Konc. v arch. česk. místod.

Žádosti do sněmu léta 1585. Januarius.

JMCská, pán náš nejmilostivější, neráčí stavuov království Českého tejna činiti, kterak JMt k některým svým důležitým pilným vydáním jisté sumy peněz potřebovati ráčí. Jsouc pak JMCská té milostivé naděje, že by toho něco při purkmistru a konšelích i na místě vší obce města Domažlic, kdyby se jim Chodové Domažličtí pod správu jich do jistých let poručili a užitky od týchž Choduov vycházející místo ourokuov povolili, objednáno býti mohlo, ráčí JMCská dotčených stavuov království Českého milostivě žádati, aby k tomu své povolení dali, tak aby JMCská jim Domažlickým to, což by a jakú koli sumu JMti poddaně zapůjčili, na svrchu oznámený spuosob ujistiti a zapsati moci ráčil.

Tolikéž ráčí JMCská tejmž pánům stavům milostivě v známost uvozovati, že jest se ještě jminulého šedesátého prvního léta v outerý den památný zvěstování panny Marie [25. března] z jistého poručení JMti arciknížete Ferdinanda mezi někdy Bohuslavem Flaišarem z Dolan z strany jedné a někdy Martinem Sudkovským z Hendrštorfu, JMti hejtmanem na Chlumci, na místě a k ruce JMCské, z strany druhé o někderé dědiny a dva rybníky, kteréž jest týž Flaišar JMti postoupil a JMt zase témuž Flaišerovi některé role a porostliny od panství Hradišťského odstoupiti ráčil, jistá směna stala; i poněvadž táž směna k dobrému JMCské učiněna jest, ráčí JMt stavuov milostivě žádati, aby k tomu své povolení dali, tak aby JMCská na poníženou žádost Žofie Dejmkovy z Dolan, pozůstalé dcery po témž někdy Bohuslavovi Flaišarovi, takové role a porostliny od panství Hradišťského jí ve dcky zemské vložiti, a proti tomu zase ty postoupené rybníky a dědiny k tomu panství připojiti moci ráčil.
Přihlásit/registrovat se do ISP