315. Výňatky z nařízení císařských v příčině zápisu do desk zemských odprodaných a darovaných dědin královských Jiřímu z Lobkovic, Vilímovi z Rožmberka, Hertv. Zejdlicovi z Šenfeldu, Šebestianovi Šanovcovi z Šanova a bratřím Elsnicům z Elsnic.

1585, 29. ledna - 30. listop. - Kvat. relací žlutý od 1582-89, 6. 47. v král. česk. arch. zemsk.

"Jiřímu z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, dědicům a budoucím jeho, dědiny zápisné, jmenovitě: ves celou Hoštice řečenou, ves Klíčany s dvory kmetcími, s platem, s dědinami, lukami, vodotočinami, s rybníkem, kurmi, vejci, ospy, robotami, s krčmami v týchž všech, s lidmi osedlými i neosedlými a z těch gruntův zběhlými, i s jiným vším a všelijakým k týmž vesnicem od starodávna příslušenstvím, se vši zvolí a plným panstvím, pro jeho dávní, pilné, stálé, platné a pracné služby k dědictví, na ten způsob, aby se s nynějšími držiteli o sumu, kterouž by na nich zapsanou jměli, urovnal."

Dne 6. února t. r. Vilímovi z Rožmberka "pro jeho mnohé, starodávní, pilné, stálé, užitečné, platné, pracné a věrné služby, které jest císaři Ferdinandovi a císaři Maximilianovi, toho jména Druhému, i nám, vysílán jsa do cizích zemí, krajin a království v znamenitých a nebezpečných komisích, poselstvích a legacích i jinak, k zvláštnímu dotčených pana děda a pana otce našich nejmilejších, i našemu obzvláštnímu zalíbení, vždycky rád činil a činiti nepřestává: jemu, dědicům a budoucím jeho, z plnosti moci naší císařské, jakožto král Český, ves Novou Libeň s dvorem poplužním, s poplužím, ves Okrouhlo [sic], ves Bohulibý, ves Olešek [sic], ves Hodkovice, tolikéž ves Zahořany, ves Kamenná vrata, ves Voboru, ves Petrov, ves Hořelici a ves Třepsín, s nápravníky, svobodníky v těch všech a poddacím kostelním ve vsi Hořelici, též s lidmi a sirotky osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými, s dvory kmetcími, s krčmami, platy, kurmi, vejci, robotami, dědinami ornými i neornými, lukami, pastvami, lesy, porostlinami, rybníky, mlejny, potoky, struhami, vodotočinami i se vší zvolí, plným panstvím, plnou vrchností a sumou se vším a všelijakým týchž vesnic příslušenstvím."

Dne 11. března t. r. darované "Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu na Zvoliněvsi, dědicuom a budoucím jeho, dědiny zápisné ve vsi Nauměřicích, dvůr poplužní s poplužím a sedm lidí poddaných, zejména Mikuláše, jinak Nykle, Beneše Hořejšího, Václava krčmáře, Jiříka sladovníka, Vávru Šebelence, Víta Srba, Petra Hůlku, k tomu dvoru poplužnímu od starodávna náležité, s dvory kmetcími, s platy všelijakými, s dědinami ornými i neornými, lukami, pastvištěmi, potoky, vodotočinami, s poustkami, které slovou Děkanovské, i s tím se vším, čehož on Hertvík Zejdlic k tomu dvoru v držení a užívání jest, i s těmi rolími a ladami mezi Velvary a Mikovicemi ležícími, které na Radovici a pod Radoviciem slovou, též háj dubový Lutovík řečenej, nad Mikovicí ležící, i s jiným vším a všelijakým k tomu příslušenstvím."

Dne 9. července t. r. Vilémovi z Rožmberka "vesnice, jenž "na království" slovou, totiž ves Hostice, ves Milivice, ves Střítež, ves Nauslužice, ves Kamennou, ves Všechlapy, ves Čepcovice, ves pustu Hostětice, ves Jiřetice, ves Kojčín, ves Tvrzice, ves Bohomice, ves Aulehle, ves Bušanovice, ves Radhostice, ves Nahořany, ves Bolikovice, ves Setěchovice a ves Stranějice, s jich od starodávna příslušenstvím, tak jakž jest mu je na onen čas z jistého JMCské Ferdinanda etc., pana děda našeho nejmilostivějšího, slavné paměti, dovolení někdy urozený Ondřej Ungnad z Suneku etc. od panství Hlubockého prodal, ale prvé nežli jest mu je podle jisté smlouvy do desk zemských vložil, prostředkem smrti z tohoto světa sešel a tak ta věc až posavad k svému místu přivedena není, k dědictví do desk zemských vložiti a při tom plat, jako dvě stě dvanácte kop míš. na týchž vesnicech a lidech pozůstávající a k zámku Karlšperku náležející", za 4000 kop gr. m. prodané.

Dne 20. srpna t. r. "Šebestianovi Šanovcovi z Šanova na Smolotelích, dědicům a budoucím jeho, dědiny zápisné od panství Příbramského, totiž ves Smolotelky, v níž pět osedlých jest a ročně dvě kopy čtyřidceti vosm grošův půl čtvrtá peníze vše českých platí, s dědinami, lukami, porostlinami i s jiným vším a všelijakým k těm gruntům sedlským příslušenstvím" za 250 kop gr. č. prodané.

Dne 30. listopadu t. r. "Volfovi, Bernartovi, Krištofovi, bratřím vlastním Elsnicuom z Elsnic, i Karlovi bratru jich, let nemajícímu, dědicuom a budoucím jejich, dědiny zápisné a komorní v kraji Slánském ležící, zejména ves Vrbičany s dvorem poplužním a poplužím, s dvory kmetcími, s platem, dědinami, lukami, s kurmi, vejci, robotami, s krčmou vejsadní, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými i s jiným vším a všelijakým k nahoře oznámené vsi příslušenstvím, se vší zvolí a plným panstvím, a jakž jsou toho otec jich a oni bratří po něm v držení a užívání byli, nic ovšem nevymiňujíc, jakž to v sobě smlouva trhová, kteréž datum léta božího tisícého pětistého osmdesátého prvního v pondělí po památce narození panny Marie šířeji obsahuje a zavírá" prodané za 1750 kop gr. č.
Přihlásit/registrovat se do ISP