320. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění svolují, aby císař Žofii Dejmkové z Dolan některé grunty, kteréž někdy otci jejímu od panství Hradišťského směnou postoupeny byly, do desk zemských vložiti mohl.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89, 6. 47, f. G. 3. v král. česk. arch. zemsk.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den sv. Šťastného léta etc. vosmdesátého pátého, ráčili k tomu své povolení dáti, tu kdež jest JMCská, jakožto král Český, stavům milostivě v známost uvésti ráčil, kterak jest se předešle, léta etc. šedesátého prvního v outerej den památky zvěstování panny Marie [25. března], z jistého poručení nejjasnějšího knížete a pána, pana Ferdinanda, arciknížete Rakouského, mezi někdy Bohuslavem Fleyšarem z Dolan z jedné a někdy Martinem Sudkovským z Hendrštorfu, na onen čas JMti, slavné paměti, císaře Maximiliana hejtmanem na Chlumci, na místě a k ruce JMti, z strany druhé o některé dědiny a dva rybníčky, kterýž jest týž Bohuslav Fleyšar JMti postoupil, proti čemuž témuž Bohuslavovi Fleyšarovi některé rolí a porostliny od panství Hradišťského postoupeny jsou, jistá směna stala, milostivě JMCská toho žádajíc, poněvadž taková směna k dobrému JMCské učiněna jest, aby stavové k tomu své povolení dali, tak aby JMCská Žofii Deymkové z Dolan, pozůstalé dceři po témž někdy Bohuslavovi Fleyšarovi, takové rolí a porostliny od panství Hradišťského ve dcky zemské vložiti a proti tomu zase ty postoupené rybníčky a dědiny k témuž panství připojiti moci ráčil: i na takovou JMCské milostivou žádost na stavy vzloženou stavové k tomu, aby též rolí a porostliny, jakž svrchu dotčeno, týž Žofii Deymkové z Dolan proti postoupení zase rybníčku a dědin k témuž panství Hradišťskému ve dcky zemský vložiti moci ráčil, své povolení dávají. Poslové na to z plného sněmu byli sou v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jiřího staršího z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, nejvyššího komorníka království Českého, Jana staršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího sudího království Českého, z pánův, a Michala Španovského z Lysova a na Pacově, nejvyššího písaře království Českého, z vladyk, v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Mikuláše Vratislava etc., jakž v první ut supra: Vilém z Rozmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabě Pražský, Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat a na Košatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Adam starší z Šternberka a na Sedlci, JMCské rada a hejtman Nového města Pražského, Jiří mladší z Lobkovic a na Duchcově, JMCské rada, Ferdinand Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte, JMCské rada nad apelacími, Bohuchval Berka z Dubé a z Lipého a na Laukovci, z pánův; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, p. k. českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Zásmucích a Nalžovech, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Vilém starší z Malovic a na Butovicích, Jan starší z Dobřenic a na Dobřenicích, Albrecht Pětipeský z Chyš a z Egrberku a na Byšicích, Hendrych starší Doupovec z Doupova a na Vilímové, z vladyk, jsouce k tomu od JJMtí z plného sněmu zvláště vysláni.


[Nařízení císařské v příčině zapsání do desk směny dědin od statku Levínského k Chlumeckému a zase od panství Hradišťského postoupených vydáno již dne 5. února t. r.]
Přihlásit/registrovat se do ISP