321. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění povolují, aby císař Jiřímu staršímu z Lobkovic k dědictví danou vrchnost nad statkem manským v Bučině se službou k hradu Mělnickému, čehož obec města Velvar užívala, do desk zemských vložiti moci dal.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89 c. 47. F. G. 4. ve král. česk. arch. zemsk.

Páni, rytířstvo a Pražané i jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den sv. Šťastného léta etc. LXXXV , ráčili dáti své povolení, jakož jest JMCská, jakožto král Český, to stavům království tohoto v známost milostivě uvésti ráčil, že JMCská té vůle bejti ráčí Jiřímu staršímu z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, nejvyššímu komorníku království Českého, statek manský v Bučině, tří dvorův kmetcích, dvou osedlých a třetího neosedlého, z nichž jeden sluje Berankovský a druhý Hrubovský, s platem, dědinami, lukami i se vším a všelijakým k tomu příslušenstvím, s službou k hradu Mělnickému náležející, čehož purkmistr a konšelé i všecka obec města Velvar v držení a užívání sou, a týž Jiří starší z Lobkovic na Libochovicích, nejvyšší komorník království Českého, jakožto držitel téhož bradu Mělnického, nad tím vrchnost má, jemu to pro jeho mnohé, pilné, stálé, užitečné, věrné, platné a pracné služby, kteréž jest, slavné paměti, panu dědu a panu otci JMCské ano i JMti k zvláštnímu oblíbení vždycky rád činil a ještě činiti nepřestává, k dědictví uvésti a ve dcky zemské vložiti by chtíti ráčil, milostivě stavů žádajíc, aby stavové k tomu své povolení dali: na kteroužto milostivou žádost JMCské, jakožto krále českého, stavové k tomu, tak, aby JMCská témuž Jiřímu staršímu z Lobkovic takové manství se vším k němu příslušenstvím ve dcky zemské, jakž se nadpisuje, k dědictví uvésti a vložiti moci ráčil, k tomu své povolení dávají. Poslové na to byli sou z plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských (krom pana komorníka) Jana staršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího sudího království Českého, a jakž v druhé relací ut supra až do pana Joachym Novohradský z Kolovrat a na Košatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Karel z Bibršteina a na Děvíně, JMCské rada a plnomocný hejtman knížetství Hlohovského, Ferdinand Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte, JMCské rada nad apelacími, Zikmund Kafunk z Chlumu, Adam z Ujezdce a z Kunic, z pánův; Burian Trčka z Lípy a na Světlé, ut s., Jan Vchynský etc., Albrecht Kapoun ut s., Mikuláš Skalský z Dubu a na Sluštících, JMCské rada a prokurátor v království Českém, Jaroslav Vchynský ze Vchynic a na Drastech, Bavor Rodovský z Hustiřan etc., Kryštof Želinský z Sebuzína, z vladyk, souce k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni. [Císařské nařízení v příčině zapsání do desk vrchnosti Jiřímu z Lobkovic dané stalo se již dne 5. února t. r.]
Přihlásit/registrovat se do ISP