322. Všickni tři stavové na sněmu shromáždění povolení dávají, aby císař hrad Mostský Ladislavovi staršímu z Lobkovic prodati mohl, však jiný zase statek v téže hodnosti k zemi připojil.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89 č. 47. f. G. 4. v král. česk. arch. zemsk.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den sv. Šťastného léta etc. LXXXV , ráčili dáti své povolení, jakož jest JMCská, jakožto král Český, na stavy milostivě vznésti ráčil, že JMCská té milostivé vůle bejti ráčí, hrad Mostský se vším a všelijakým jeho příslušenstvím Ladislavovi staršímu z Lobkovic na Zbiroze, Hořejší Lindvě a Dobrý, JMCské radě a zřízené komory české presidentu, k dědictví prodati, za to JMCská stavův milostivě žádajíc, aby také k tomu své povolení dali: a protož na takovou JMCské milostivou žádost stavové k tomu tak a na ten spůsob, aby JMCská zase proti tomu jinej statek v té hodnosti sobě k zemi připojiti ráčil, své povolení dávají. Poslové na to z plného sněmu byli sou v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jiřího staršího z Lobkovic ut s. v druhé relací až do pana Joachyma Novohradskýho z Kolovrat ut s: Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské dvoru v království Českém maršálek, Jan z Lobkovic na Točníku a Nové Bystřici, JMCské rada a německých lén hejtman, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, Jindřich z Valdštejna a na Stuparovicích, z pánův; Burian Trčka z Lípy a na Světlé etc. Jan Vchynský, Albrecht Kapoun ut s., Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, JMCské rada a hejtman Menšího města Pražského, Zikmund Sluzský z Chlumu a na Sukdole, Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic a v Zalší, Jiří Kapoun z Smiřic, při úřadě nejvyššího purkrabství Pražského rada, z vladyk, souce k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP