323. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění svolují, aby Jiřímu z Lobkovic, co by na domu jeho na Hradčanech blíže hradu Pražského k zemi náležejícího, o čemž se neví, bylo, do desk zemských vepsáno býti mohlo.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47, f. G. 5, v král. česk. arch. zemsk.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den svatého Šťastného léta etc. LXXXV , ráčili k tomu své povolení dáti, tu kdež jest Jiří starší z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, nejvyšší komorník království Českého, vznesl, že jest JMCské, jakožto krále Českého, poníženě prosil, aby JMCská milostivě ráčil jemu dům jeho svobodný na Hradčanech, blížeji hradu Pražského, za domem arcibiskupským ležící i s tou vší ulicí, kteráž se začíná od domu arcibiskupského mimo dům jeho běžící, s zahradou a placem, potokem i s příkopem dole pod ním, v němž rybníček a při něm sádka udělána jest, též i s placem, kdež prvé některé domečky bejvaly, od něho Jiřího staršího z Lobkovic přikoupeným, z kteréhož zahradu aneb štěpnici již dělati dal, nicméně i vinici za týmž příkopem a rybníčkem a nad týmž potokem ležící, což jest tak koli k témuž domu připojil, k dědictví uvésti a ve dcky zemské vložiti ráčil, k čemuž že jest JMCská, jakožto král Český, milostivě povoliti ráčil, žádajíc svrchu psaný Jiří starší z Lobkovic stavův, pokudž by tu cokoli při témž domě, jakž vejš šíře dotčeno jest, zemského aneboližto k zemi náležejícího, o čemž se neví, bylo, aby též také stavové k tomu, aby se jemu to dckami stvrditi a od JMCské, jakožto krále Českého, ve dcky zemské dědičně vložiti mohlo, své povolení dali: i na takovou žádost jeho Jiřího staršího z Lobkovic stavové k tomu tak, aby jemu to vše, což se nadpisuje a pokudž by co tak koliv tu při témž domě zemského bylo a kdykoliv se to vyhledalo, k dědictví od JMCské, jakožto krále Českého, uvedeno a ve dcky zemské vloženo bylo, své povolení dávají. Poslové na to byli sou z plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských (vypustiti p. komorníka) Jana staršího z Valdštejna a na Sedčicích etc., jakž v druhé relaci ut s. až do: Joachym Novohradský z Kolovrat a na Košatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Jaroslav Libštejnský z Kolovrat a na Petršpurce, JMCské rada a markrabství Dolních Lužic lantfojt ut s., až do konce, jakž v druhé relaci zapsáni sou.
Přihlásit/registrovat se do ISP