324. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění povolení dávají, aby Jiří starší z Lobkovic s Vilímem z Rožmberka o dvůr ve vsi Dehnicích, k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející, směnu učiniti mohl.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. 1582-89, č. 47, f. G. 6. v král. česk. arch. zemsk.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den sv. Šťastného léta etc. LXXXV , ráčili dáti své povolení, tu kdež Jiří starší z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, nejvyšší komorník království Českého, na stavy vznesl, že jest té vůle s Vilémem z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladařem domu Rožmberského, nejvyšším purkrabím Pražským, směnu o dvůr poplužní s poplužím, se vším k témuž dvoru po: s po: příslušenstvím, jehož týž Jiří starší z Lobkovic na ten čas v držení a užívání jest, ve vsi Dehnicích ležící a k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející, učiniti, žádajíc stavův, aby k takové směně své povolení dali: i na takovú žádost jeho Jiřího staršího z Lobkovic, poněvadž JMCská, jakožto král Český, také jest k tomu své milostivé povolení dáti ráčil, stavové též k tomu, aby výš jmenovaný Vilém z Rožmberka na Českém etc. touž směnu o týž dvůr po: s po: se vším k němu příslušenstvím ve vsi Dehnicích ležící a k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející na jiné grunty směnu učiniti a proti odstoupení týchž gruntů zase jemu týž dvůr ve dcky zemské dědičně vložiti moci ráčil, své povolení dávají. Poslové na to z plného sněmu byli sou v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských etc. kromě p. z Rožmberka a p. komorníka, jakž v 4 relací zapsáni sou až do konce slovo od slova.
Přihlásit/registrovat se do ISP