325. Všickni tři stavové na sněmu shromáždění přijali za obyvatele království Českého Julia Césara z Gonzaga, Jana Albrechta z Sprinzensteinu, Volfa Arnošta z Viršperku, Jiříka staršího z Karlovic, Haubolda z Staršedlu, Kryštofa a Jetřicha z Šenberku, Sebalda z Plavna, Hanuše Vejsa z Selmic, Michala Kekha z Švarcpachu a Porfiria Bossona.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47. f. G. 7, v král. česk. arch. zemsk.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, jakož sou na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. LXXXV. v pondělí den svatého Šťastného, Julia Césara z Konzaku, Hans Albrechta z Pryncnštanu a na Novém zámku, JMti arciknížete Ferdinanda Rakouského tejnou radu, Volfa Arnošta z Viršperku, JMCské říšskou dvorskou radu a nařízeného nejvyššího nad rejtary na Gocfeldu, Haidhofu, Loverštetu, Ranšperku a Valtsaxu, Jiříka staršího z Karlovic na ten čas v Madburce, Haubolta z Štaršedl etc. [...] [V původním zápisu prázdná nevypsaná místa.] Kryštofa z Šenberku [...] Jetřicha z Šenberku, Sebalda z Plaven, JMCské zřízené komory v Rakousích radu, Hanuše Vejsa z Selmic etc., Michala Kekha z Švarcpachu, JMCské paušreibera při hradu Pražském, Porfiria Bosso, JMCské kamerdinera, na milostivou JMCské, jakožto krále Českého, přímluvu a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé, za obyvatele do království tohoto Českého i s dědici jich přijíti ráčili etc.... Poslové na to byli sou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jiřího staršího z Lobkovic ut supra v druhé relaci slovo od slova až do Joachym Novohradský: Jaroslav Libštejnský z Kolovrat a na Petršpurce, JMCské rada a Dolních Lužic lantfojt, Ladislav z Lobkovic na Zbiroze, Hořejší Lindvě a Dobrý, JMCské rada a zřízené komory české v království Českém president, Václav z Říčan a na Hořovicích, JMCské rada, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, z pánův, Jan Koc z Dobrše a na Bystřici, JMCské rada, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apelacími, Adam Materna z Květnice a na Přítoce, Zikmund Sluzský z Chlumu a na Sukdole, z vladyk, souce k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP