333. Rudolf II. Jiřímu Bořitovi z Martinic a Vilímovi Vostrovcovi z Kralovic, aby Ladislavovi st. z Lobkovic prodaný hrad Mostský se vším příslušenstvím do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 13. března. - Kvat. rel. žlut. od 1582-1589, č. 47, f. G. 28. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme urozenému Ladislavovi staršímu z Lobkovic na Zbiroze, Hořejší Lindvě a Dobré, radě a presidentu komory naší české, věrnému milému, dědicům a budoucím jeho, z mocnosti naší císařské, jakožto král Český, i také s povolením všech tří stavův království Českého, věrných našich milých, na sněmu, kterýž v přítomnosti naší císařské na hradě Pražském držán byl v pondělí den sv. Šťastného léta tohoto osmdesátého pátého a zavřín téhož léta v středu po svaté Školastice, hrad Mostský s dvorem poplužním pod zámkem, s poplužím a pivovarem, tudíž ves Třebusice, jinak Trypšic, celou, ve vsi Komořanech, jinak Khummern, s jezerem při tom, což tu k jmenovanému hradu Mostskému náležitého jest, ves Holešice, jinak Holtschicz celou, ves Kamenná voda celou, ves Souše, jinak Cziausch, celou, ves Vršany celou, ves na Mníšku, jinak Einsidl, celou, ves Novou ves, jinak Rottndorf, celou, ves na Klínách, jinak Ghern, celou, ves na Křížovci, jinak na Kreicvegu, celou, ve vsi Sušanech což tu jest, též právo a spravedlivost naši na vsi Chuděříně a vsi Lipětíně celých, kterýchž na ten čas Kateřina Rubínka a Salomína Šonová z Vřesovic, aneb kdožkoli jiný, v držení jest; item, manství tato: ves Straden, jinak Stradov, a ves Prysen, jinak Přestanov; item, šest člověkův ve vsi Okoříně, jinak Okhern; item, ves Hořany, jinak Haret, kterýchžto manství na ten čas Otta a Václav, strejcové Khelblové z Geysinku, Václav Strojetický z Strojetic a Šebestian Satanéř z Drahovic pod povinnost manskou v držení a užívání jsou, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými, s vdovami, sirotky a spravedlnostmi jich, s dvory kmetcími a platy stálými i běžnými, s krčmami vejsadními a šenky svobodnými, s poddacími kostelními, s ospy, se cly, kurmi, vejci, plecemi, robotami, dědinami ornými i neornými, lukami, pastvami, horami, lesy, s hamrem, s hájem řečeným Rézl, rybníky, řekami, potoky, struhami, vodotočinami, vinohrady, desátky viničnými, chmelnicemi, štěpnicemi i se vší zvolí a plným panstvím a plnou vrchností, a sumou se vším a všelijakým téhož hradu Mostského, dvoru a vesnic příslušenstvím, nic ovšem nevymiňujíc, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichžto nadepsané dědiny od starodávna záležejí, k dědictví a dědičně za sumu čtyryceti osm tisíc dvě stě kop míšeňských prodati a postoupiti ráčili. Kterážto suma od něho Ladislava staršího z Lobkovic takto vyplněna jest: předkem dal sumy vejplatní urozené Anně z Veitmile, nábožné nám milé, sedmnácte tisíc šest set kop, item, osmnácte tisíc šest set kop zaplatil na hotově do ouřadu našeho dvorského colmistrství, a vostatních dvanácte tisíc kop vše míšeňských ráčili jsme jemu pro jeho mnohé, stálé, platné, užitečné, pracné a věrné služby, kteréž jest, slavných pamětí, císaři Ferdinandovi, jsouc při JMti komorníkem, a císaři Maximiliánovi, toho jména Druhému, panu dědu a panu otci našim nejmilejším, i nám, jezdíc do cizích zemí a krajin v znamenitých komisích a poselstvích i jinak, k zvláštnímu dotčených předkův našich i našemu milostivému oblíbení, vždycky rád činil a činiti nepřestává, darovati a odpustiti, s tím doložením a opatřením, že týž hrad Mostský s jeho vším a všelijakým svrchu dotčeným příslušenstvím již dále více království a zápisné etc. Dán na hradě našem Pražském v středu po neděli postní, jenž slove Invocavit, léta etc. osmdesátého pátého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP