335. Císař Rudolf II. úředníkům horním v Kutné Hoře, že snesení sněmovní, vedle kteréhož dělníci horní svobodně při horách zůstávati mohou, i na manželky jejich se vztahovati má.

NA BRANDÝSE. 1585, 27. března. - Opis souč. v arch. města Hory Kutné.

Rudolf II. etc. Poctivým N. hofmistru a urburéři s ouřadem horním na Horách Kutnách, věrným našim milým. Poctiví, věrní naši milí! Jaké jste připsání presidentu a radám komory naší české v příčině artikule sněmovního z strany čeledi, že lidé a dělníci horní vymíněni jsou, tak že se na ně na ten čas to nařízení nevztahuje, učinili, s tím oznámením, kterak by na větším díle havéři, hašpléři, šmelcíři a jiní takoví horní a hutní dělníci, majíc manželky, mezi nimi nemálo se jich nacházelo, že jsouc některých z stavův panského a rytířského poddané, a poněvadž o těch dělníkův manželkách žádné zmínky a vejminky nebylo, sousedé Horští, při nichž podružství své mají, že by jich, obávajíce se pokut, v domích trpěti nechtěli, takže některé s těžkými životy jsúc a nevěda kam se obrátiti na nejvejš souženy jsou; a při tom že by se ti dělníci obávali, jestli manželky své pro listy pošlí, že jim jich páni bráti a k tomu nutiti chtíti budou, aby se na jich grunty obrátily, z čehož by veliký nedostatek zvláště zvyklých dělníkův při horách pošel, hledajíc v tom správy a naučení, mohou.li týchž dělníkův manželky takové svobody jako muži jich užíti, aby jim nebylo potřebí pro listy choditi, čili mají k tomu přidržány býti, abyste je před těžkostmi a sousedy Horské před škodami vystřihnouti mohli, tomu jsme z přednesení nám téhož připsání vašeho milostivě vyrozuměti ráčili. I měvše tu věc s nejvyššími ouředníky zemskými království Českého, radami našimi věrnými milými, v svém uvážení a znajíc to sami, kdyby k tomu přijíti a manželky zvláště zvyklých dělníkův od pánův jich brány býti jměly, že by se to k snížení hor našich vztahovati chtělo, ráčili jsme v tom ten prostředek najíti, podle kteréhož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste to ihned vůbec provolati dali, aby se v tom artikuli žádný z sousedův Horských, u kohož tak koliv lidé a dělníci horní toliko obydlí a podružství své mají, žádných pokut neobávali, nýbrž jim, jako kdy prvé, v domích svých i s manželkami jich bytu přáli; nebo my to při těch osobách z stavův panského a rytířského, ač by se kdo o poddané své o pokutu dopisovati chtěl a dopisoval, kteréhož nám každého času komoře naší české poznamenaného odešlete, náležitě opatřiti a jednoho každého skutečně zastati ráčíme. Nicméně žádala-li by také která z týchž manželek od pána svého vyhoštěna býti, ta ať se tolikéž při dotčené komoře české ohlásí. Toho jsme vám k odpovědi a naučení milostivě napsati pominouti nechtěli. Dán na Brandejse ve středu po sv. Joachymu léta 1585.
Přihlásit/registrovat se do ISP