337. Císař Rudolf jmenuje Adama Krajíře z Krajku na Mladém Boleslavi a Krištofa Budovce z Budova na Hradišti, hejtmany kraje Boleslavského.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 8. dubna. - Orig. v arch. Třeb.

Rudolf Druhý etc. Urozený věrný náš milý! Nepochybujem, že o tom dobrou vědomost máš, že teď o svatém Jiří nejprve příštím hejtmanuom krajským čas jich vyjde, jiní na ta místa voleni a zřízeni, ti pak, kteříž jsou roku předešlého hejtmanství spravovali, z takových ouřaduov propuštěni býti mají. I poněvadž jeden každý, na kohož týž ouřad hejtmanský vzložíme, jest jej povinen bez výmluv na se přijíti a do roka pořád zběhlého spravovati, a protož, znajíc my hodnost osoby tvé k tomu býti, tebe jsme v tom kraji vedle slovutného Krištofa Budovce z Budova na Hradišti, věrného našeho milého, za hejtmana voliti a listem naším císařským otevřeným vuobec vyhlásiti rozkázati ráčili, milostivěť poroučejíc, aby týž ouřad, čímž, jakž nahoře dotčeno, povinen jsi, na se přijal, ten předkem ke cti a chvále pánu Bohu, potom nám i tomu kraji k dobrému řídil a spravoval, zhoubcuom zemským, mordercuom, loupežnikuom i jiným zlým a neřádným lidem žádného průchodu nedopouštěl, a tak týž ouřad hejtmanský ve všem, jakž jest o tom hejtmanuom krejským vyměřeno, řídil a spravoval. Na tom jistu a milostivu vuoli naši cisařskú naplníš. Dán na hradě našem Pražském v pondělí po neděli Judica 1. etc. 85.
Přihlásit/registrovat se do ISP