340. Rudolf II. úředníkům Pražským menším desk zemských, aby trhův a vkladův do desk zemských dědiníkům, svobodníkům a nápravníkům bez dovolení císařského činiti nedopustili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 9. května. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47, f. G. 29. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Slovutní, věrní naši milí! Jakož se k tomu na onen čas povolení stalo, aby dědiníci, svobodníci a nápravníci statky své osobám z stavův, též i sami sobě prodávati a kupovati vůli jměli, a od nich do desk zemských aby tomu, komuž prodají i jim bez další relaci též jíti a kladeno býti mohlo, však s takovou vejminkou, že takové povolení toliko do vůle naší, jakožto krále českého, státi a trvati jmá, tak jakž týž artikul zřízením zemským zapsaný jest. I věděti vám milostivě dáváme, že jsou toho některé hodné a slušné příčiny, pro kteréž toho, aby více sami o své ujmě a bez jistého dovolení našeho statky své výš dotčení dědiníci, svobodníci a nápravníci prodávati měli, dopouštěti neráčíme, vám o tom poroučejíc: jestli že by strany takových prodajův a do desk kladení před vás který z nich ke dekám se najíti dal a spůsobem výš psaným co toho vykonávati a ve dcky klásti buď komu z stavův aneb sami sobě chtěli, že to presidentovi a zřízeným radám našim komory české v známost uvedete, a bez jistého dovolení našeho jim takových trhuov a vkladův činiti do desk nedopustíte, vědouc, že na tom jistou a konečnou vůli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek po svatém Stanislavu léta etc. 85.
Přihlásit/registrovat se do ISP