352. Mandát císaře Rudolfa II., aby žádný z míst, kdež rána morová panuje, do měst Pražských nevjížděl, nevcházel, a zase lidé obchodní z Prahy do nakažených míst nechodili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 19. září. - Opis souč. v ruk. č. 1080 v arch. města Prahy.

Rudolf Druhý etc. Milostivě vás tejna činiti neráčíme, že z poručení našeho císařského jistej řád při městech našich Pražských, aby s pomocí pána Buoha všemohoucího rána boží morová k přetržení přišla, nařízen jest. I poněvadž v některých krajích království našeho Českého na morové bolesti, neboližto infectii, promírají a toho obzvláštní duoležitá potřeba ukazuje, aby z těch míst, kdež by tak, jakž dotčeno, promírali, pro uvarování většího nebezpečenství do měst Pražských žádný puštěn nebyl, ráčili sme o tom milostivě poručiti, aby všickni lidé handlovní a kteříž po svých živnostech přes svět pracují, jakž křesťané, tak také židé, do žádných těch míst, kdež rána morová prochází, ven z měst Pražských nevyjížděli a nevycházeli; a pakli by také kteří z kterýchkoli míst a krajův, kdež dobré a zdravé povětří se nachází, kdykoli sem do měst Pražských v potřebách jak pánuov, neb vrchnosti své, tak také svých vlastních pracovati chtěli, ti všickni (žádného ovšem nevymieňujíc) aby povinni byli jisté, pravé a nesmyšlené kunšofty s sebou, (kteréž potomně jistým osobám k tomu nařízeným při branách, aby je purgmistruom ukázali, odvésti mají) přinésti, že by z těch míst nebyli, ani skrze ta místa nejeli a nešli, kdež by morové povětří bylo a proskakovalo. A takový, kunšofty bude povinen a má jeden každý, bud z stavu panského neb rytířského a vladycského, item, obzvláště jedna každá vrchnost, jak v městech, v městečkách etc. našich královských, tak také jiných všech stavuov království Českého, poddaným neb čeledínu svému i také poslům, kteříž by v jakýchkoli potřebách, jak svrchu dotčeno, a kdykoli do měst Pražských jeti aneb jíti chtěli, pod sekrytem svým vydati, tak aby skrze takový řád jedni od druhých nakaženi nebyli a rána morová s pomocí pána Buoha všemohoucího (krotíc ho v hněvu jeho velmi rozhněvaného prošením, modlitbami, skroušeným srdcem za milost a odnětí takové pokuty) k přetržení přišla. A protož aby se žádný nevědomostí vymlouvati nemohl a podle toho jistého nařízení našeho jeden každý poslušně se choval, všem stavuom království našeho Českého to v známost listy našimi odevřenými uvozovati a o vás všech i jednom každém zvláště milostivě pochybovati neráčíme, než že se podle takového ustanovení a dobrého řádu nařízení poslušně zachovati všelijak hleděti budete, jinače nikoliv nečiníce. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek po povýšení svatého kříže léta etc. osmdesátého pátého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP