358. Několik sousedů z města Tábora prosí arcibiskupa Pražského Martina, aby z vězení, v němž již přes 49 téhodnů držáni jsou a dále nač vychovati a stravovati se nemají, propuštěni byli.

V PRAZE. 1585, 31. října. - Orig. v arch. arcib. Pr.

VMt osvícené kníže a pane, pane arcibiskupe Pražský, pane k nám zarmoucenejm vězňům milostivě laskavě příznivej! VknMti od pána Boha všemohoucího všeho dobrého žádajíc přejeme věrně rádi. Z našich nuznejch smutnejch a důležitejch potřeb předně jeho císařskou velebnost, tudíž i VknMt i JMt nejvyššího pana kancléře království Českého že suplikacími poníženejmi našimi často zaneprázdňujem, VknMt s nejvyšší pokorou pro lásku a milosrdenství pána Boha žádáme, že nám to dobrotivě a otcovsky VknMt vážiti a na dobrou stranu obrátiti ráčíte, nebť se v témž smutném dlouhém a již studeném vězení, v němž přes 49 téhodnův sedíme, déle nač vychovati a stravovati nemáme; a tuto veselou novinu o šťastném příjezdu v dobrém zdraví VknMti když jsme uslyšeli, nemalé potěšení z toho jsme přijali, z čehož i pána Boha chválíme, silnou víru majíce, že on sám, jakožto mocný, takovej šťastnej příjezd k zproštění našemu způsobiti jest ráčil, neb nám toho vždycky zprávy dávány jsou, kterak JCMt, pán, pan náš nejmilostivější, těch všech věcí, nás smutnejch vězňův se dotejkajících, VknMti k dobrému zdání zproštění naše připouštějíc, milostivě poručiti jsou ráčili.

I podle přijatejch zpráv my nebozí, smutní, zarmoucení, živnosti zbavení, hladem i zimou soužení chudí lidé k VknMti, jakožto ku pánu křesťanskému a otci duchovnímu, v nejvyšší poníženosti se utíkajíce pro Boha i hojné zásluhy pána Jezu Krista syna jeho milého prosíme, račte se na naše dlouhé soužení a trápení očima milosrdenství svého ohlédnouti a nad námi porozumění křesťanské milostivě učiniti, podle toho žalmu: "Blahoslavenej muž, kterejž porozumívá nad nuznejm a chudejm, v den zlej vysvobodíť ho pán"; o čemž my silnou víru ku pánu Bohu máme, že nad slitováním nad námi bídnejmi, mizernejmi, již na nejvyšší schuzenejmi vězni, i nad naším vyproštěním, milostivé zalíbení jeho božská milost míti a VknMti hojná, časná i věčná odplata za nás že bejti ráčí.

S tím se VknMti k milostivé, laskavé a brzké odpovědi s vykonáním pokornejch žádostí našich poníženě poručena činíme. Datum v Praze ve čtvrtek u vigiljí Všech svatejch vyvolenejch božích léta etc. 85.

 

VknMti k službám hotoví

 

sousedé z města Tábora v vězení.


Přihlásit/registrovat se do ISP