359. Purkmistr a konšelé města Hradčan žádají císaře, aby nájemníci v domech šlechtických živností provozovati nemohli, aby jim odúmrtí darováno a pomoc na dláždění, opravu zdí, bran a vystavění špitálu učiněna byla.

[1585]. - Konc. v arch. Třeboňském.

Purkmistr a konšelé na místě vší obce města Hradčan za tyto dole psané milosti prosí JMCskou.

1. Aby žádný domovník nebo nájemník v domích panských a rytířských, neusedlý, který by práva městského neměl aneb mezi ně přijat nebyl a s nimi se nesrovnával a srovnávati nechtěl, aby žádných živností a obchodův městských tu mezi nimi provozovati nemohl a prázen jich byl, spolkův žádných s přespolními a neznámými kupci, ve všelijakých nápojích skladův ani šenkův nemíval a do domův panských nepřijímal.

2. Druhé, aby jim JMCská nápady darovati ráčil, kdožbykoliv z týchž sousedův bez pořízení umřel a přátel po sobě nepozůstavil, aby ten statek jeho na touž obec připadl.


[Připsáno současně: "To býti nemůže proti vrchnosti a spravedlivosti nejvyšších purkrabí Pražských."]

3. JMCské prosí, aby JMCská pomoc jim učinil a tu cestu obmysliti ráčil, aby též město Hradčany, poněvadž velmi blátivé jest a smrady těžké a nezdravé časem odtud pocházejí, vydlaženo býti mohlo, že jeden každý z souseduov před svým domem dá vydlažiti, než z víceji že býti nemohou.

4. Čtvrté, za to prosí, poněvadž jest král Vladislav okolo týchž Hradčan zdi obehnati a brány vystavěti dal, a ty juž na díle sešlé a spuštěné jsou, aby JMCká týž zdi a brány, jakž již i započato jest, opraviti dáti poručiti ráčil, tak aby se město zamíkati a lepší bezpečnost býti mohla, a pro budoucí zachování a opatrování takových bran obdarování a potvrzení na clo, kteréž se od starodávna též obci platí a dává, [...] z každého vozu zboží naládovaného, kdož kupné na jarmarky a trhy veze, 5 gr. českých, a od pražných jiných vozů, lehkých vozů a koní, co se k trhu přiveze, z každého koně u vozu zapraženého jeden peníz malý.

Naposledy pak za to prosí, jsouc na tom, aby se snažili s pomocí některých lidí pobožných a křesťanských špitál ustavěti dáti, pro ty chudé lidi, kteříž tak nemocní v hnojích a po ulicích nacházíni bývají a tu ohavně umírají, aby se kde přijímati a opatrovati dáti měli, aby JMCská milostivě obmysliti ráčil a nějakou pomoc předkem na stavení učiniti, a jistý plat a pomoc, buď každého téhodne aneb každého roku, buďto z některého kláštera aneb z důchodův JMCské na vychování budoucí týchž chudých a nemocných lidí dávati ráčil.
Přihlásit/registrovat se do ISP