361. Komora česká upomíná obec židovskou Pražskou o zadržané berně z let 1576, 1577 a 1578.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 2. prosince. - Konc. v arch. česk. místod.

Židé starší Pražští! Jest vám jminulých dnův vejtah odeslán, jakú sumu berní z židův Pražských, jimž let deset a vejše, též dvatcet a vejše jest, z hospodářův i podruhův, též z synův jejich, za léta 76., 77. a 78. dlužni pozůstáváte, s tím napomenutím, poněvadž takové zadržování na nemalú škodu JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, jest, a JMt bez té sumy nikderakž déle býti moci neráčí, abyste takové berně ihned beze všech dalších odtahův pánům berníkům království Českého na hrad Pražský odvedli, ale toho se, jakž sme spraveni, posavad nestalo, což nám do vás s podivením jest. A protož vám, jakž prvé i nyní, na místě JMCské poroučíme, abyste odvedením těch berní neprodlévali, nýbrž je, pokudž možné, ještě dnes, kdež náleží, konečně vyčísti dali, ač chcete-li se další těžkosti a skutečného trestání vyvarovati. Dán na hradě Pražském v pondělí po sv. Ondřeji, apoštolu Páně, jinak druhého dne měsíce prosince léta 85.
Přihlásit/registrovat se do ISP