SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKÝ ČESKÝ ARCHIV ZEMSKÝ.

VI.

1581 - 1585.

V PRAZE.

NÁKLADEM VÝBORU ZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. - TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1890.

Šestý díl "Sněmův českých" od léta 1581 až do 1585 obsahuje vedle jednání sněmovních také se sněmy spojená akta, kteráž pojednávají o zákonodárství, náboženských poměrech, o pomoci na obranu hranic Uherských proti Turku, o peněžných potřebách císařské pokladny atd. Mezi novými kusy zvláštní zasluhuje zmínky zavedení opraveného kalendáře a usnešení v příčině čeledi a poddaných. K dílu tomuto přikládán jest chronologický seznam všech uveřejněných kusů, k sedmému pak přiložen bude mimo osobní a místní rejstřík také věcný ze všech dosavade vydaných, aby "Sněmy české" usnadnily práci badatelům měrou nejmožnější. Při redakci účastny byly prvé již jmenované osoby.
Přihlásit/registrovat se do ISP