11. Vyslaní Kutnohorští na sněmu v Praze zprávu dávají šepmistrům a radě města Hory Kutné, ze stav městský přistoupil k tomu, na čem se vyšší dva stavové snesli, a svolil k předešlým sbírkám. Žádají, aby vyptáno bylo stáří Jana Bikaneckého, který odkazy učinil k chrámu sv. Barbory a kůru literáckému.

NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM, 19. ledna 1600. — Orig. v arch. Kutnohorském č. 5520.

Službu etc Dne včerejšího stav náš třetí městský k tomu, na čem se vyšší dva stavové snesli, zouplna přistoupili a k předešlým všem sbírkám přistoupili a svolili. Vedle čehož tak, jak toho JMCská žádati ráčil, se to snesení všech tří stavův dnes spisovati bude a sepsané JMCské od pánův komisařův odešle. Z strany Hor obšírně i dosti pilně tím hejbáno, aby komisí na Hory byla, než najvíce o náklad a outratu pánův komisařův se starají, nevíme, bude-li co či nic. Sněmovní jiný věci při tom, jakž jsme včera VMtem psali, zůstávají.

Mezi jinými věcmi jsme i na ten nápad po nebožtíku Janovi Bikaneckým nezapomenuli etc. Z strany sumy k svaté Barboře a pánům literátům odkázané, poněvadž paní matka sirotka poručnice jemu nařízená živa zůstává a jiní páni poručníci na větším díle zemřeli, jest se obávati, že k ní se hleděti musí. Naposledy i to jest potřebné, aby se to s gruntem vyhledalo, kdy jest a v kolika letech z stáří nebožtík umřel, a který kněz nad nebožtíkem kázání činil, vypravoval-li jest věk jeho. Protož i na to, za to žádáme, jestli možno doma se zeptati; nemohlo-li by pak doma toho doptáno býti, opatrně jinde vyzvěděti a nám o tom oznámiti že ráčíte. S tím etc. Datum na Novém městě Pražském v středu po sv. Pryšce 1600.

 

Vyslaní Mtí.


Přihlásit/registrovat se do ISP