14. Kouřimští žádají stavy na sněmu shromážděné za náhradu vydání vzešlého stravováním vojska. V KOUŘIMĚ, 1600. — Orig. pap. v arch. mus. král. Českého.

Vaše etc. vysoce urozený pane pane, uzození páni, páni, urozeni a stateční páni rytíři, slovutné a mnohovzáctné poctivosti páni Pražané a páni vyslaní z měst království Českého, nyní na hradě Pražském při sněmu obecním shromáždění VMtí poníženě a pokorně tejna nečiníme, kdež jest u nás v městě Kouřimi vedle milostivé vůle a poručení JMCské pána pana nás všech nejmilostivějšího léta jminulého devadesátého devátého času letního [lid válečný], kderýž v království Uherském proti tomu ouhlavnímu všeho křesťanstva nepříteli Turku v tažení byl, zmustrován, a v témž milostivém poručení toho doloženo, že za obroky koňské i protrávení nám i sousedům našim vedle mírnosti placeno bude: i jsouce ku potřebě a pohodlí téhož lidu válečného předně obrokův přes šestnácte kop korcův ovsa od okolních stavu panskýho, rytířskýho i jiných skoupenýho i sena i slam pro koně množství vozův, jiných pak potřeb a profantův pro ně samé jako mas, chlebův, nápojův, zachystáno a přihotoveno, v ně se sami vzdluživši, však za takový obroky jak obci, tak spolusousedům za protrávení neplatili po mnoha množství kopách groších, některým i na sta zůstavše pryč ujeli; a místo peněz někderým šuldbrify pod sekryty svými nadělali a někderým bez sekrytův toliko prostých cedulek s podpisy rukou svých vlastních zanechali, s někderými pak ani počtu činiti nechtěli. Odkudž pro takové neplacení znamenitý pláč, naříkání, zvláště od lidu potřebnýho, pošel a posavad se toho v hojnosti doslejchá, nebo mnozí chtíce témuž lidu jakéž takéž pohodlí dle nejvyšší možnosti učiniti, všecko od jiných na vruby bráti museli, co kde jměli, an i nědkeří šaty chodící i ložní z domův svých vynesli, je rozzastavovali, někdeří pak i dokonce rozprodali, však za to žádné odměny v zaplacení vedle zámluvy pana komisaře a pana Musterhera i přípovědi rukou dáním nejvyššího nad týmž lidem válečným urozeného a statečného rytíře pana Václava Zelinskýho z Sebuzína nedostali. Jakož pak ty i jinší obtížnosti a škody nenabyté, kde jsou se obci nám i chudým sousedům velikejmi a nenadálejmi povodněmi roku devadesátého vosmého již jminulého staly, všeckny v suplikacích našich ponížených a obšírnějších slovích do kanceláře JMCské i na komoru jsme vznášeli, jak z kundšaftu příležitýho pod literou A dostatečněji vyrozuměti ráčíte. Ale že v to rána boží morová vkročila, a mezitím týž lid válečný k abdankování přišel, však JMti páni rady JMCské zřízené komory v království českém jsou nám psaním laskavým, jehož datum v městě Rakovníce v outerý po svatém Mikuláši léta jminulého devadesátého devátého, za odpověď a to naučení dáti ráčili, abychom při budoucím jako nynějším sněme u všech třech stavů toho vyhledávali. I poněvadž týž lid vojenský, kderýž tak z království tohoto Českého v Uhřích v tažení zůstával, již pominulého roku jest k abdankování přišel, a nám i obci naší a spolusousedům přes jeden tisíc dvě stp vosm kop míšeňských od polovice počítajíc, jakž se z šuldbrifu vyhledalo, za obroky a protrávení zustáno a placeno není: VMtí, milostiví páni, pro Boha prosíme, že nás v tom jakožto páni laskaví chrániti (toho nedopouštějíc, aby již dokonce obec naše i s ubohými sousedy zahynouti jměla) a to milostivě naříditi i k JMCské se laskavé přimluviti ráčíte, aby, cožkoliv budl obci za ovsy, aneb u kderého z sousedův protrávili a dlužni zůstali, zaplaceno a vynahraženo bylo a předešlému sněmovnímu sneseni se zadosti státi mohlo. V tom se VMti i všecku obec v laskavou ochranu poručena činíme. VMtem k službám hotoví purkmistr a konšelé města Kouřima i na místě vší obce.
Přihlásit/registrovat se do ISP