33. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští žádají císaře za povolení, aby knížka o soudu pomezním od Jakuba Menšíka z Menštejna sepsaná a vedle usnesení sněmovního od jistých osob přehlídnutá i zemským soudem schválená, vytištěna a zřízením zemským byla stvrzena.

V pátek před sv. Řehořem [10. března] léta 1600. — Kvat. č. 95, fol. J 21 DZ.

Nejjasnější etc. Nemáme žádné pochybnosti, že VMCské v milostivé paměti zůstává, kderak sou se s milostivou volí VMCské všechni tři stavové království Českého při tomto nyní pominulém sněme, kderej tohoto léta zde na hradě Pražským držán byl, na tom snesli, aby jisté osoby k tomu týmž sněmem nařízené do knížky, (kderou jest urozený vladyka Jakub Menšík z Menštejna na Mokropsech, místosudí království českého, z strany soudu mezního, jehož se v tomto království mnoho užívá, jak se ten podle starobylého pořádku začíná, osazuje, též jak se posudkové spravedliví podle předešlých starobylých zvyklostí a nálezu činiti obyčej mají, sepsal) nahlídli, a nám do soudu zemského ji přednesli a, uzná-li se táž knížka za hodnou a potřebnou bejti, aby s milostivou volí VMCské vytištěna a zřízením zemským stvrzena býti mohla, jakž též sněmovní snesení to v sobě obsahuje a zavírá. Vedle kteréhožto snesení tak se to vykonalo, osoby k tomu nařízené v touž knížku bedlivě nahlídly a nám ji teď při tomto soudu zemským přednesly, kterouž sme oboji schválili a za hodnou a potřebnou, aby vytištěna a zřízením zemským stvrzena byla, uznali a ji ted příležitě VMCské poníženě odsíláme a poddaně prosíme, abyste VMCská k tomu milostivě povoliti ráčili, aby táž knížka vedle sněmovního snesení vůbec vydána a vytištěna bejti mohla, tak aby jeden každý z obyvatelův tohoto království jí užívati a při takovým soudu jak se chovati věděl. S tím etc. Datum na hradě Pražském léta a dne ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP