62. Jan Tejřovský z Einsiedle a Kryštof Šlovský z Slovic, hejtmané kraje Rakovnického, císaři, že v příčině vybírání sbírek s krámů, kupců, řemeslníku, židů etc. ve všem dle nařízení se zachovali a že připiš register do kanceláře české odesílají.

V RAKOVNÍCE. 3. června 1600— Kopiář od 1600—1609 v arch. města Rakovníka.

JMCský. Nejjasnější oc. Milostivému VCMti v příčině té nám učiněnému poručení, abychom snesouce se o jistý den a místo, kde a v kterém městě měli bychom začátek sbírky na sněmu obecním jminulým, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto šestistého v pátek den památky sv. Šťastného a zavřín téhož léta v pondělí po sv. Fabiánu Šebestianu, z krámův domácích i jiných kupcův, též všelijakých řemeslníkův a handlířův i židův, a sumou na každého, kdožkoliv v čem kupčí a co prodává (kromě samejeh krámův řeznických), svolené učiniti, a v přítomnosti rychtáře VCMti a, kdež rychtáře VCMt jmíti neráčí, tehdy primasa podle spravedlivého uvážení v slušnosti a mírnosti tak, jakž sněm ukazuje, takovou sbírku na jednoho každého ukládali, a potom při osobě té, kteráž k vybírání těch sbírek od nás nařízena bude, to skutečně opatřili, aby takové sbírky, na koho se co od nás uloží, vše zcela a zouplna při každém terminu časně vybírali a peníze tu, kdež náleží, od sebe odvozovali; jest-li že by se pak kdokoliv z těch osob handlířskejch takové sbírky dáti zpěčoval, té na tom každém pod pokutou, kterouž jim v té věci vyměříme, aby dobejvali a, jak to vyřídíme, též co, jak mnoho v každém městě a na koho zejména uložíme, o tom VCMti bez meškání zase do kanceláře české skrze psaní poddaně abychom oznámili a při tom poznamenání toho všeho odeslali, tak aby nejvyšší berníci věděli, co z kterého města takovejch sbírek přijímati mají, jakž též milostivé VCMti poručení to v sobě plněji obsahuje a zavírá, jsme porozuměli. I oznamujeme VCMti, že jsme se podle milostivého VCMti poručení tak zachovali, a podle snesení našeho společného do města Rakovníka sjeli, s primasem téhož města a jedním konšelem, měvše sobě všecky řemeslníky, kramáře a handléře, sousedy a obyvatele téhož města v spisu podané, kdo by co nadepsané sbírky dávati a komu odvozovati měl, vážili a nařídili, ano také registra toho všeho přísežné osobě, která touž sbírku vybírati a, kde náleží, odvozovati má a povinna bude, spečetěná vydali, kterýchžto register, aby nejvyšší páni berníci věděli co přijímati, do kanceláře VCMti české příležitě vejpis odsíláme. A s tím etc. Datum v sobotu po památce těla božího léta šestnáctistého.

 

    1. VCMti věrní poddaní

Jan Tejřovský z Ensidle na Křičí a Dubjanech, Kryštof Šlovský z Slovic a na Volešné, hejtmane kraje Rakovnického.
Přihlásit/registrovat se do ISP