65. Purkmistr a rada města Rakovníka komoře české, aby na výpravu 8 koní s vozem a na 4 čeledíny, které do Vídně postaviti mají k dovážení potřeb válečných, závdavek jim dala.

V RAKOVNÍKU, 10. června 1600. — Kopiář z r. 1600—1609 v arch. města Rakovníka.

Do komory Českého království. Službu etc. Poněvadž se jest tomu vyrozumělo, že pro nevyhnutedlnů potřebu JMCské mnoho vozův k vezení municí, kdež bude ukázáno, s koňmi a pacholky z království tohoto prima die Julii v městě Vídni má dostaveno býti, a na nás také vosm koní s vozem a čtyřmi pacholky uloženo jest, a na ten čas na každého koně až do města Vídně po čtyřech zlatých zavdáno, potom pak na měsíc po desíti zlatých placeno býti má: vysíláme k VMti ukazatele listu tohoto a za to žádáme, že mu na dotčených vosm koní závdavek vydati a, od kohokoli jej a kde přijíti měl, v známost uvésti poručiti ráčíte. S tím etc. Datum v městě Rakovníce v sobotu po sv. Medardu léta 1600.
Přihlásit/registrovat se do ISP