69. Rudolf II. povyšuje Ml. Boleslav za město královské, ukládaje Boleslavským 100 kop gr. č. komorního platu ročního a zaručuje se, ze město nikdy "zavedeno, zastaveno ani prodáváno" býti nesmí.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 3. července 1600. — Orig. v arch. měst. v Mladé Boleslavi, (č. 33).

My Rudolf etc. Jakož jsou opatrní purkmistr a konšelé starší obecní i všecka obec města našeho Boleslava Mladého nad Jizerou, věrní naši milí, při nás toho skrze suplikací svou ve vší poníženosti vyhledávali, abychom jim milost učiniti a též město Boleslav s nynějšími i budoucími obyvateli jeho k městům našim v tomto království Českém, kderáž třetího svobodného stavu užívají, připojiti ráčili; i jsouce my z obzvláštní naší dobrotivosti k takové jich Boleslavských ponížené prosbě milostivě nakloněni, a že sou nám z poddané lásky půl třetího tisíce kop grošův českých darovali, což sme také od nich milostivě přijali: protož s dobrým rozmyslem, naším jistým vědomím, mocí královsků v cechách a s radou věrných našich milých jim Boleslavským nynějším i budoucím tuto milost činiti a je město Mladého Boleslava, měšťany a obyvatele jeho nynější i budoucí, k třetímu stavu městskému v království našem Českém tolikéž za svobodné připojovati ráčíme, tak aby již těch všech živností i s vařením piv všelijakých, šenkováním vín a jiných městských živností provozováním, též svobod i práv, kterýchž jiná města naše svobodná třetího stavu v tomto království Českém buď k soudům zemským neb obecním sněmům i k jiným všelijakým věcem a potřebám zemským a obecním požívají, hlas svobodný podle nich majíce a podkomořím království Českého (kderýž aneb na místě jeho hofrychtýř ouřad jich konšelský každého roku vším tím způsobem a obyčejem, jako v jiných městech našich, saditi a obnovovati, a od toho jemu podkomořímu deset kop, hofrychtýři tři kopy a písaři komornímu jednu kopu grošův vše českých nynějším i budoucím od nich Boleslavských dáváno bejti má) se spravujíce, požívati mohli a požívali nejinak, než jako jiná svobodná města v třetím stavu tohoto království nyní, i v časích budoucích a věčných.

Však oni Boleslavští nynější i budoucí mají a budou povinni na potomní a budoucí časy nám dědicům našim á budoucím králům českým platu komorního dědičného do komory naší české každého roku jedno sto kop grošův českých platiti bez zmatku a odpornosti, a to rozdílně polovici totiž padesát kop grošů č. při každém svatém Havle a druhou polovici při každém svatém Jiří; s touto při tom znamenitou vejminkou a opatřením: poněvadž jest se též město Mladého Boleslava nad Jizerou a všecka obec svým vlastním grošem a penězi od předešlé vrchnosti své skoupilo, že tak svobodné jako jiná města naše v třetím stavu tohoto království nyní i v časích budoucích a věčných zůstávati má a od nás ani budoucích králův českých žádným způsobem zavedeno, zastaveno, ani prodáváno nebude a bejti nemá, nyní i na časy budoucí a věčné. Poroučejíc všem obyvatelům a poddaným našim království Českého, abyste často jmenované Boleslavské, nynější i budoucí při této naší milosti jměli, drželi a neporušitedlně, zachovali žádných jim v tom překážek nečiníce ani činiti dopouštějíce pod uvarováním hněvu a nemilosti naší, dědicův našich a budoucích králův českých; a při tom i ouředníkům vyšším i menším desk zemských poroučíme, abyste tento list náš, když by toho nadepsaní Boleslavští nynější neb budoucí požádali, bez další relací naší do desk zemských vložiti a vepsati dali vědouc, že na tom milostivu, jistu a konečnů vuoli naši císařsků naplníte. Tomu na svědomí pečeť naši císařsků k listu tomuto přivěsiti sme rozkázali. Jenž jest dán na hradě našem Pražském v pondělí po památce navštívení sv. Alžběty od blahoslavené panny Marie léta tisícího šestistého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP