73. Domažličtí Žádají císaře, aby Chodové jim přispěli na náklad spojený s ubytováním vojska, pod velením Jiřího Petra ze Švamberka v počtu 600 jízdných po 2 dni v městě jich zůstávajícího.

[14. srpna 1600]. — Orig. v arch. mus. král. Česk.

Nejjasnější a nej[ne]přemoženější císaři etc. Poněvadž podle milostivého VCMti poručení lidu rejtharského dva praporce, jichž přes šest set rejtharův kromě vozův spižných bylo, od urozeného pána pana Jiřího Petra z Švamberka na Švamberce a Střebli jakožto od VCMti nařízeného komisaře skrze zemi tuto českou proti nejúhlavnějšímu nepříteli Turku, krve křesťanské žíznivému, proveden a v témž povážení i k nám do města a zámku VCMti forýrován jest, a přes dva dni a noci dvě tu zůstávaje jak v jídle, pití tak i v obroku (kterejž sme v takové nenadálosti a že brzo přitáhnouti měli, zvláště že takový voves u nás jse dostati nemohl, s velikou nouzí v Němcích přes pět kop kbelcův po jedné kopě míšeňské vyvěřiti sme museli, za nějž jako za jiné věci snědné, od koho co vzato, dosavad zaplaceno není) náležitě fedrován a opatřín, jakož pak nadjmenováný pan komisař toho jest oumyslu byl jeden praporec jich ve vsech Chodovských, nám na ten čas od VCMti do jistých let poručených, a druhý u nás v městě položiti; ale obávajíce se my, aby jim od týchž rejtharův škody se nedaly a oni při svejch živnůstkách náležitě opatřeni byli, takové rejthary oba praporce s velikou naší škodou jsme k sobě přijali nadavše se, že podle připsání pana komisaře nám, což by tak protrávili, plátci budou. Ale oni ve všem sobě zhojná počínajíce, téměř žádnému nic sou platiti nechtěli, nýbrž dosti veliké škody spolusousedům našim jsou zdělali. Když pak táž věc na pana komisaře přítomného vznášena byla a pán za ochranu od nás žádán byl, tu jest nám odpověď dáti ráčil, že jinače neví, jak k zaplacení dopomáhati, než dav povolati před sebe rychtáře Chodovského jemu o tom, aby Chodům jménem VCMti poručil, aby oni spolusousedům našim, kteří tak jaké outraty zvedli a jinde se vzdlužili, poněvadž jeden praporec těch rejtharův na tých[ž] Chodech s vozy k témuž praporci náležejících [sic] položen bejti měl, placením nápomocni byli. Což rychtář jich jim oznámiti nepominul, ale oni, jakž se zpravujem, dle své neústupnosti davše se v tom slyšeti nikderakž k tomu, dokudž od VCMti o tom poručeno nebylo, přistoupiti nechtějí. Protož, poněvadž za příčinou těch rejtharův jak obec naše, tak i chudí spolu sousedé naši k veliký[m] outratám a škodě jinde se zdluživše přivedeni sou, VCMti za to poníženě [prosíme], že milostivé naříditi a týmž Chodoum, jsouce oni od nás tak ušetřeni, i aby nám a chudým sousedům našim nesení toho břemena nápomocni byli a jakouž takouž náhradu učinili, poručení učiniti ráčíte. A s tím etc VCMti věrní poddaní purkmistr a konšelé na místě vší obce města Domažlic.
Přihlásit/registrovat se do ISP