110. Poslové Kutnohorských do Prahy ke sněmu vyslaní šepmistrům a radě města Hor Kuten: snesení dvou vyšších stavů bylo jim oznámeno až 1. února večer; posílají artikule i proposici sněmovní; prosí o vypravení některých předních osob jim na pomoc, poněvadž čas a síly jim ke všem pracem nestačí; touží na nepříznivé jim smýšlení mincmistra i komory.

V PRAZE, 2. února 1601. — Orig. v avch. Kutnohorském.

Službu etc. Dne včerejšího teprva ku páté hodině večerní stavu našemu městskému snesení dvou vyšších stavův obšírně oznámeno jest, a tak v soumrak jsme se teprv do hospody dostali. Tu jakž pamět naše vedle kratičkého v tabulkách poznamenání učiněného snésti mohla, jsme ty artikule od nich oznámené v spis uvedli a ty VMti příležitě, abyste, co se zde děje, věděti ráčili, nicméně i proposici sněmovní již všecky odsíláme a, poněvadž teprv nejposléze artikul z strany Horníkův oznamován byl a k tomu se neschyluje, abychom ušetřeni býti mohli a čas krátký jest, nás pak k docházení v tyto krátké dny do míst potřebných málo, a mně Janovi Piscisovi k takovému přepisování ustavičnému zrak stačiti a sloužiti nechce, a sice i jiný mladší by sobě s tím posteskl, za to žádáme, že o to rozmluviti a do pondělka, jak a co před sebe bráti máme, naučením VMtí a radou spraviti i někoho více z předních k nám pro polehčení vypraviti ráčíte. Málo přátel jmáme, pan mincmistr s ničímž činiti jmíti nechce; přední páni v komoře na to tuze jdou, abychom do těch sbírek vtaženi i do posudného byli. K císaři není přístupu, nebo ani při vyhlášení proposici sněmovních nebyl. Kdyby ouřad horní nějakou stížností havířův z strany drahot pomoci chtěli a uměli, i to by bez prospěchu snad nebylo; poněvadž pak prví o tom psáno VMtem, nepochybujeme, než že již něco toho shotoveného majíce nás tím meškati neráčíte i nám některaké polehčení učiniti ráčíte.

Více na ten čas pro spěšný odjezd pana Eliáše psáti nemohouce VMtem se na všem dobře a šťastně míti vinšujeme, odpovědi v neděli očekávati budeme. Datum na pospěch v pátek den Hromnic léta 1601.

Vyslaní VMti.
Přihlásit/registrovat se do ISP