238. Marie z Šternberka oznamuje faráři Nepomuckému Ondřejovi Birutovi, knězi katolickému, poněvadž Nepomuckým kněze pod obojí za faráře dosaditi míní, aby z fary ustoupil a témuž knězi pod obojí místo udělal.

25. března 1602. — Orig. v arch. c. k. místodrž. pro král. Česk. R. 100 — í5

Ctihodný kněze Ondřeji, faráři Nepomucký. Jsouce žádána od poddaných mésta Nepomuka s ponížeností nejednou než mnohdykrát předešle i nyní, abych jim faráře od sv.Jiří zjednala. kterej by jim v církevním posluhování duše jejich slovem božím a velebnými sytostmi oužitkem spasení duší jejich posluhoval, tak aby se jinam neutíkali a jiných farářův okolních s pohoršením církve nepotřebovali, což jsem až posavad slyšeti a na to se dívati musila až do lítosti srdce mého. vědouc dobře, čím a v čem jsem povinna svým poddaným, z nichž musím Buohu odpovídati: protož abych sebe i své poddané spokojila jiného faráře Nepomuckým na jich snažnou žádost a potřebu od konsistoře dolejší pana administrátora kněze řádného pod obojí způsobou [jsem] zjednala, poněvadž předešle táž fara Nepomucká, jakž mi zpráva toho všeho od konsistoře jest dána, a jsou paměti, že jsou farářové podáváni byli. Protož z těch příčin vám oznamuji, že majíc jiného, abyste se jemu pokojně pohnuli a mně i Nepomuckým toho přáli, aby ten správce tu byl, kterýho bychom mohli služebnosti církevní oučastni spokojeni býti; neb i vaše příčina k tomu přistupuje, že pro ty vaše neřesti a nezpůsoby vašeho bytu tu na mále jest. Tím se spraviti a opatřiti moci budete.
Přihlásit/registrovat se do ISP