239. Purkmistr a rada města Budějovic Českých žádají císaře, aby vzhledem Je tomu, že od vojska již mnoho škod utrpěli, ušetřeni zůstali dalšího ubytování vojska.

25. března 1602. — Manual z r. 1602 f. 7 b v arch. města Budějovic Č.

Nejjasnější etc. Nejmilostivější císaři! Patříce na způsob chudé a dluhy velikými v těchto protivných, mnohými neřestmi a nenadálými škodlivými případnostmi plných časích dlouho a nad paměť lidskou trvající války obtížené obce, nemůžeme než k VCMti jakožto otci vlasti se utéci, za milostivou a laskavou ochranu žádati z této nuzné a nevyhnutedlné příčiny, kterak hned brzy od začátku války VCMti s pronevěřilými Otomany mimo pensi prve neslýchaných berní a daní sněmy obecnými svolených, kderéž s velikou těžkostí i obtížením sousedův potřebných i chudých poddaných pro zastavené jim téměř živnosti a vzešlou na vrch všech věcí drahotu se zbírají, kromě jednoho samotného léta etc 97 a to když přes čtvrtý díl domů městských zde vyhořelo, lid vojenský pěší, tak i na větším díle jízdný z zemí horních do Uher táhnouce sem k městu VCMti Budějovicům (čehož jiná města tak začasté neb dokonce nepokušují) každoročně hned od léta etc 95 se obracejí a tu obyčejně do třetího dne odpočívá, anobrž roku loňského etc 601. mimo naději 600 jízdy francké a hned v málo dnech potom šest kornetů Valonů tudyto jest vedeno, kteřížto častí velikého počtu každoroční durcheugové nemohou než velmi škodliví, nesnesitedlní a záhubní sousedům nebohým a lidem robotním pro rozpustilost, svévolnost, neplacení škod rozličných bez ušetření působení vojákův býti. Nepřipomínáme toho, že léta etc 99. 1000 rejtharů arkabuzarských mustrunk zde držán byl, a ti přes 7 týhodnů tu na mustrplace ne bez znamenitého obtěžování lidu leželi. Protož VCskéMti věrní poddaní ve vší ponížené pokoře poddaně prosíme (poněvadž již zase čas mustrunkův a durcheuků nastávati bude), že milostivou a ochrannou ruku nad námi dotčenými neřestmi vojenskými nanejvejš souženými držeti, obce naší chudé ulitovati a nastávající durcheugy a mustrunky v jiná místa, ježto toho od mnoha let neb dokonce obyvatelé jich prázdni sou, milostivě poručiti ráčíte. My, jakž slušné a náležité věrným poddaným jest, pro takovou nám od VCskéMti prokázanou milost božské velebnosti, aby od nešťastných nenadálých příhod VCskéMti dobrotivě chrániti, věku prodloužilého popříti a slavného nad nepřátely vítězství uděliti ráčil, ustavičně na modlitbách svých prositi nepřestáváme etc. Signatum 25. Martii anno 1602.

 

    1. VCskéMti věrmí poddaní

purkmistr a rada města Budějovic Českých.
Přihlásit/registrovat se do ISP