242. Jaroslav Bořita z Martinic nařizuje rychtáři a všem svým osedlým i podruhům ve vsi Humnech, aby na vím katolickou přestoupili a od 4. do 14. měsíce dubna v kostele Smečenském se zpovídali a pod jednou přijímali, jinače že k tomu horším způsobeni budou donuceni.

NA SMEČNĚ, 7. dubna 1602. — Rukop. v univ. bibl. Pražské. Sign, XV. C 16.

Napomenutí pana Jaroslava Bořity z Martinic poddaných, aby všickni k katolické víře přistoupili.

Jaroslav Bořita z Martinic a na Smečně, Vokoři a Malikovicích. Robotnému Janovi Touškovi, rychtáři a jiným osedlým a podruhům ve vsi Vuvnech, [ Humnech. ] všem obojího pohlaví lidem, poddaným mým věrným milý. Jakož každé vrchnosti lidi poddané své, sobě od Boha svěřené, k dobrému vésti a přidržeti a z toho trestati sluší a přináleží, ano i z nich také pánu Bohu na onom světě musí těžce odpovídati: poněvadž tyto památky vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíšů Krista slavný svátky nastávají, milostivě vám poroučím, že předně, pokudž který z vás v sektách a bludích kacířských až posavad vězel, takové již opovrhnete, a časně, nežli potom po smrti pozdě by bylo, jedinou, svatou pravou, stavou, samospasitedlnou katolickou víru obejmete, jí se až do smrti přidržeti budete a k poslušenství svaté, všeobecné církve, kteráž vás jistě nezavede, ale k spasení věčnému převede, se připojíte.

Potom také všickni staří i mladí žádného nevyměňujíc skroušeným srdcem a opravdovým litováním mnohých hříchův svých proti Pánu Bohu, bližnímu svému a proti spasení své vlastní duše často spáchaných i s celým jistým předsevzetím již napotom polepšení života svého z nich řádnému knězi a to mému Smečanskému se vyznati a zpovídati budete, ano i zkusíc sebe samého k stolu Páně uctivě přistupte a tu v mým zdejším kostele založení sv. a nerozdílné Trojici [sic] na Smečně velebnou svátost oltářní, to jest nejdražší a nejsvatější tělo a krev živého a nerozdílného Boha pod jednou způsobou (jak z jisté vůle Boží svatá katolická církev lejkům přikazuje) před očima mýma hodně přijímati; a kteříkoli předně božské a církevní přikázání v tom přestoupí a to tak, jakž všem dostatečně poroučím (na další čas a termin neodkládajíc) od tohoto zeleného čtvrtku až do provodní neděle nejprv příští léta nynějšího 1602. v těch pořád 10 dnech nevykonají a učiniti zanedbají, ti k tomu jinším horším způsobem, až by to vždy vyplnili, přidržáni a pro takovou neposlušnost přístně trestáni a pokutováni budou. Věda o tom vůli mou a poručení jisté naplníte a mne pána a ochránce k sobě milostivého a náchylného způsobíte. Datum na zámku mém Smečně v outerý 7. dne měsíce dubna léta 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP